PRAWO

Sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej

Stanowisko Nr 49/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Foto: pixabay.com Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się...

Oblicz ryczałt dla szpitali z symulatorem

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Określa ono wzory obliczania ryczałtu dla danego...

Nowości w kształceniu podyplomowym

W połowie maja w siedzibie NIL odbyło się kolejne posiedzenie Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich z udziałem ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Rozmawiano głównie o kształceniu podyplomowym. Spotkanie prezesów towarzystw...

Opinia psychiatryczna „zaoczna”

„Wydawanie zaświadczeń lekarskich jest dozwolone jedynie na podstawie aktualnego badania lub odpowiedniej dokumentacji” (art. 40 KEL). Foto: pixabay.com Do okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej wpłynęła skarga na postępowanie...

Co nowego w radiologii?

Od 6 lutego 2018 r. we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej będzie obowiązywać Dyrektywa Rady 2013/59 Euratom, która ustanawia jednolite podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z...

Prokurator czuwa nad lekarzem (statystyki)

Utworzenie specjalnych wydziałów do spraw błędów medycznych w prokuraturach regionalnych spowodowało, że nastąpił znaczący wzrost liczby prowadzonych spraw. My, lekarze, zostaliśmy „wyróżnieni”, jesteśmy jedyną grupą zawodową, w...

Ziele konopi jako surowiec farmaceutyczny

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Foto:...

Minimalne wynagrodzenia w służbie zdrowia

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Prezydent Andrzej Duda Foto: Maciej...

„Prawo medyczne w obliczu zmian”

8 września w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa „Prawo medyczne w obliczu zmian”, współorganizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS oraz...