Zakres map potrzeb zdrowotnych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu map potrzeb zdrowotnych, przekazanego przy piśmi Piotra Warczyńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, z dnia 28 listopada 2014 r., popiera projekt planowania ochrony zdrowia w oparciu o analizę istniejących zasobów oraz potrzeb zdrowotnych.

Foto: Marta Jakubiak

Jednocześnie Prezydium zgłasza następujące uwagi do przedstawionego projektu rozporządzenia:

1) do § 1 – w zakresach map potrzeb zdrowotnych należy uwzględnić dane dotyczące wskaźnika migracji w danym regionie;

2) do § 2:

a) ust. 1 pkt 5 – przyczyny zgonów podaje się zwykle w malejącej kolejności zaczynając od najczęstszych. Analiza przyczyn zgonów według przyczyn istotnych z punktu widzenia zdrowia publicznego bez podania kryterium „istotności” utrudni, albo wręcz uniemożliwi porównywanie danych;

b) ust. 2:

  • pkt 6 – należałoby rozważyć możliwość rozszerzenia tego przepisu o analizę udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej według wykonanych procedur Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur ICD-9,
  • w projektowanym przepisie należałoby dodać punkty 10 i 11 w brzmieniu: „10) analizę demograficzna lekarzy różnych specjalności; 11) liczbę dostępnych miejsc szkoleniowych na specjalizacjach w poszczególnych dziedzinach medycyny.”.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.