MZ o szkoleniu podyplomowym lekarzy

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Anna Łukasik odpowiedziała na pismo prezesa NRL Macieja Hamankiewicza z dnia 13 sierpnia, w którym przypomniany był postulat przywrócenia stażu podyplomowego, jako niezbędnego etapu w rozwoju zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów umożliwiającego praktyczną naukę zawodu we właściwych ramach organizacyjnych oraz prawnych. Poniżej publikujemy najważniejsze fragmenty tego pisma.

Foto: freeimages.com

Odnosząc się do kwestii dotyczącej możliwości przywrócenia stażu podyplomowego należy stwierdzić, że w toku prac legislacyjnych przygotowujących zmiany systemu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów, wprowadzone ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. Nr 113, poz. 658), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2011 r., zostały przeprowadzone szerokie konsultacje publiczne.

W procedowaniu ww. ustawy uczestniczyło wiele podmiotów, przedstawicieli środowisk naukowych, akademickich, organizacji studenckich itp. i należy stwierdzić, że w zakresie propozycji regulacji stanowiącej, iż osoby zobowiązane do odbycia stażu podyplomowego, które nie rozpoczęły stażu podyplomowego najpóźniej z dniem 1 października 2017 r. w przypadku lekarza albo z dniem 1 października 2016 r. w przypadku lekarza dentysty są zwolnione z obowiązku odbycia tego stażu – przytaczano wiele argumentów przemawiających za zlikwidowaniem stażu podyplomowego w ww. terminach.

Ponadto należy wskazać, w trakcie prac nad przygotowaniem projektu ww. ustawy, która ustanowiła m.in. zniesienie stażu podyplomowego, korzystano z różnego rodzaju dostępnych materiałów, dokumentów, opracowań, opinii i analiz, w tym niewątpliwie również zapoznano się ze zbiorczymi ocenami stażu podyplomowego dokonanymi przez okręgowe rady lekarskie.

Staż podyplomowy został zastąpiony poprzez wprowadzenie praktycznego nauczania studentów ostatnich lat studiów na kierunku lekarskim oraz lekarsko-dentystycznym. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych oraz sposobu ich odbywania, dokumentowania i zaliczania (Dz. U. poz. 900), zakres umiejętności nabywanych przez studentów w ramach ww. praktycznego nauczania odpowiada zakresowi umiejętności uzyskiwanych podczas stażu podyplomowego.

W odniesieniu do podnoszonej ponownie kwestii możliwości wprowadzenia systemu wynagradzania kierowników specjalizacji z tytułu pełnionej funkcji należy wyraźnie podkreślić, że wysokość środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia przeznaczonych na szkolenie specjalizacyjne nie pozwala na uwzględnienie powyższego postulatu. Decyzja dotycząca ewentualnego zwiększenia środków finansowych na kształcenie podyplomowe lekarzy leży w gestii Ministra Finansów.

Pragnę w tym miejscu jednak przypomnieć, że szkolenie specjalizacyjne w Polsce zawsze było oparte na relacji mistrz-uczeń, która umożliwiała przekazywanie wiedzy i doświadczenia młodszym kolegom, bez pobierania wynagrodzenia za prowadzenie tego szkolenia. Uczestnictwo w szkoleniu młodszych kolegów jest w mojej opinii spłaceniem pewnego rodzaju „długu pokoleniowego” przez lekarzy, którzy wcześniej byli w ten sam sposób szkoleni przez swoich starszych kolegów.

Odnosząc się do sprawy związanej z przyznawaniem punktów edukacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów należy wskazać, że przepisy regulujące kwestię doskonalenia zawodowego lekarzy, tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326, z póżn. zm.), były dwukrotnie nowelizowane, co miało na celu osiągnięcie optymalnego dostosowania wymogów określonych w ww. przepisach do potrzeb systemu ochrony zdrowia i jednocześnie zwiększenie możliwości uzyskiwania przez lekarzy punktów edukacyjnych.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 lipca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 142, poz. 1196), formy doskonalenia zawodowego zostały rozszerzone o udział w kursie medycznym oraz programie edukacyjnym, realizowanych za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem, bowiem tę formę szkolenia uznano za najbardziej dostępną dla lekarzy. Poprzez stosowną zmianę przepisu § 3 pkt 5 tego rozporządzenia umożliwiono również Polskiemu Towarzystwu Lekarskiemu oraz Polskiemu Towarzystwu Stomatologicznemu organizację rozmaitych form doskonalenia zawodowego lekarzy.

Ponadto, w nowelizacji ww. przedmiotowego rozporządzenia, tj. w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 235, poz. 1616), wprowadzono przepis pozwalający na uzyskanie dodatkowych punktów edukacyjnych przez kierownika specjalizacji w przypadku kierowania specjalizacją lekarza lub lekarza dentysty, który po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego uzyska tytuł specjalisty.

Dotychczasowe przepisy nie premiowały sytuacji, w których szkolenie specjalizacyjne kończy się uzyskaniem tytułu specjalisty. Zmiana ta miała na celu zwiększenie zainteresowania jednostek organizacyjnych spełniających określone warunki, uzyskiwaniem uprawnień do prowadzenia specjalizacji oraz zwiększaniem liczby miejsc szkoleniowych w jednostkach posiadających ww. uprawnienia, a także zachęcenie lekarzy do podejmowania obowiązków kierowników specjalizacji, bez konieczności przeznaczania na te cele dodatkowych środków finansowych.

Zmiana ta powinna się również przyczynić do poprawy poziomu i efektywności szkolenia specjalizacyjnego poprzez zwiększenie zainteresowania kierowników specjalizacji uzyskiwaniem przez ich podopiecznych tytułów specjalisty. Należy podkreślić, że realizacja obowiązku doskonalenia zawodowego ma służyć aktualizacji wiedzy, poprawie umiejętności jej wdrażania do codziennej praktyki, a tym samym stworzeniu jak najlepszych warunków do prawidłowego wykonywania zawodu przez lekarzy i lekarzy dentystów.

W przedstawionym w Załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów katalogu aktywności, w których mogą uczestniczyć lekarze realizujący obowiązek doskonalenia zawodowego, zostało zamieszczonych wiele jak najbardziej różnorodnych form doskonalenia zawodowego, tak, aby lekarze mieli jak najszersze możliwości realizacji powyższego celu.

Jednocześnie w większości poszczególnych form wprowadzono limity punktowe, co promuje, korzystne w opinii Ministerstwa Zdrowia, przejawianie aktywności w kilku, zamiast jednej, formach doskonalenia. Jednocześnie uprzejmie informuję, że w przypadku zgłoszenia konkretnej propozycji nowelizacji ww. rozporządzenia, dotyczącej limitów punktów przyznawanych za poszczególne aktywności, zostanie ona w Ministerstwie Zdrowia wnikliwie rozważona i skonsultowana ze środowiskiem lekarskim.

W odniesieniu do kwestii wydania rozporządzenia w sprawie nowego wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” oraz „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” podtrzymuję informację przekazaną przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z którą określenie ww. wzorów jest ściśle powiązane z prowadzonymi obecnie pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta została uchwalona na posiedzeniu nr 102 Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9.10.2015 r., zatem należy się spodziewać, ze w najbliższym czasie zostanie przekazana do podpisania przez Prezydenta RP.

Powiązane aktualności

komentarzy 5

Skomentuj
 1. Avatar
  Student Iv roku nowy tryb
  Paź 21, 2015 - 06:32 PM

  To co się dzieje w tym skróconym trybie „nauczania” to jakaś kpina. IV rok niegodnego człowieka zachowania, zarywającego non stop noce, uczącego się takiego identycznego zakresu materiału co jego rówieśnicy, a nawet rozszerzonego w skróconym czasie nie przynosi pożądanych efektów. Człowiek nie NIE NADĄŻĄ, NIE NADĄŻA WSZELKA INTELIGENCJO, któraś tak zadecydowała! DO KOŃCA ŻYCIA NIE WYBACZĘ WAM KRETYNI, DURNOTO I CIEMNOTO! Człowiek chce się uczyć, lubi to robić, ale się mu odbiera tą możliwość. Szkoda, no uważam, że powinien się zająć tym problemem jakiś organ UE. PRZECIEŻ OGRANICZAJĄC DO MINIMUM WYCHODZENIE Z MIESZKANIA I TAK NIE JESTEŚMY W STANIE CHOCIAŻ RAZ PRZECZYTAĆ DANY TEMAT NA KAŻDE ZAJĘCIA, CHOCIAŻ RAZ ZE ZROZUMIENIEM. Do końca życia nie wybaczę. Inteligencja, którą znam sprzeciwiała się realizacji tego absurdalnego pomysłu poprzez zbieraniem podpisów. Skąd ten rząd platformy wziął tę „zacną, nieprzekupioną inteligencję”. Aż wstyd teraz wymieniać tych ludzi. Pamiętajcie ja nie wybaczam, pytanie czy prokurator wybaczy, a co najważniejsze pacjent, gdy ucierpi przez moje niedouczenie. JA CHCĘ SIĘ GODNIE UCZYĆ. Strasznie ciężki ten 5 letni program. Przekonacie się jaka przepaść dzieli roczniki 6 od 5 letnich po wynikach LEK. Nie wybaczę tego upodlenia.

  ODPOWIEDZ
  • Avatar
   Starsza koleżanka
   Paź 21, 2015 - 09:06 PM

   Przesadzasz. Zdecydowanie wolałabym skrócenie do 5 lat. U nas 6 rok był tylko przeczekaniem do stażu. Materiału nie było tyle,spokojnie można to skondensować. Zostaw książki i wyjdź czasem na świeże powietrze to przestaniesz się tak denerwować 🙂

   ODPOWIEDZ
   • Avatar
    młody stażysta
    Paź 22, 2015 - 05:47 PM

    Do koleżąnki powyżej: Ciekawy jestem, jaka to uczelnia, że na 6 roku jest tak mało nauki, że czeka się do stażu? U nas na 6 roku może przez 1 miesiąc był względny luz, a później coraz więcej.

    Popieram zdanie kolegi z IV roku. Mają strasznie przeładowany plan zajęć – od rana do wieczora + nauka w domu.

    ODPOWIEDZ
    • Avatar
     j@ro
     Paź 22, 2015 - 09:46 PM

     Rożnie bywa na uczelni ale ja myślę że prawda leży gdzieś pośrodku w tej sprawie, wszystko w zależności od uczelni

     ODPOWIEDZ
   • Avatar
    Student III roku, nowy tryb
    Paź 22, 2015 - 07:01 PM

    Starsza koleżanko – nie masz pojęcia jak teraz wyglądają studia.
    Materiału mamy tyle samo ile mieliscie wy, tylko mamy wszystko skondensowane w 5 lat.
    Patofizjologii miałem jeden semestr – równolegle z fizjologią
    Biochemię razem z anatomią ( z tego co słyszałem to wasze roczniki były okichane wkuwaniem harpera – ja musiałem równocześnie kuć razem z Bochenkiem )
    Farmakologia- kiedyś rozłożona na trzy lata. Ja mam 182 h w cztery tygodnie.

    Do tego doszły przedmioty z zakresu genetyki.

    Co najważniejsze – my nie mamy stażu. 6 rok jest rokiem spędzonym w ramach studiów więc prawdopodobnie będzie większy nadzór bo nadal będziemy mieli status studenta . Nie będziemy mogli zlecić żadnego badania, podpisać się pod czymkolwiek bo nie będziemy mieć żadnego tytułu.

    Co śmieszniejsze – na 6 roku możemy podejść do LEKU. W teorii jak tylko otrzymam dyplom to mam już pełne PWZ…..

    ODPOWIEDZ

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.