Dla kogo leki za darmo? Co z refundacją?

W jaki sposób wejście w życie tzw. Projektu 75+ wpłynie na zmiany na listach refundacyjnych? Czy nastąpią jakieś „przesunięcia” w wydatkach na leki refundowane? Czy pracownik apteki będzie żądał okazania dowodu tożsamości? Na te pytania odpowiada Milena Kruszewska, rzecznik prasowy ministra zdrowia.

Foto: imageworld.pl

– Wiek pacjentów będzie weryfikowany poprzez numer PESEL lub datę urodzenia.

Zgodnie z dodawanym przez ustawę z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw art. 43a ust. 1 w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) świadczeniobiorcom, po ukończeniu 75. roku życia, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, ustalonym w sposób określony w ust. 2, na podstawie recepty wystawionej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 55 ust. 2a, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.

Lekarz albo pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, wystawiając receptę dla osoby po ukończeniu 75. roku życia na leki objęte wykazem, o którym mowa w art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oznaczą ją wpisując kod uprawnienia dodatkowego pacjenta. W chwili obecnej przewiduje się, że ten kod będzie oznaczony jako „S”. Tak oznaczona recepta będzie stanowiła dla osoby realizującej receptę źródło następujących informacji:

  1. lek został przepisany na rzecz świadczeniobiorcy, który ukończył 75 rok życia;
  2. lek został przepisany przez lekarza lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej.

Z uwagi na fakt, że recepty te mogą być wystawiane jedynie przez lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, w przypadku braku oznaczenia „S” realizujący receptę nie będzie mógł wydać osobie po ukończeniu 75. roku życia bezpłatnie leku nawet jeżeli ten lek znajduje się w obwieszczeniu jako lek darmowy dla tych osób. Ma to związek z tym, że realizujący receptę nie będzie miał informacji czy recepta została wystawiona w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Z uwagi na fakt, że to odpowiednie oznaczenie recepty będzie wskazywało, iż recepta została wystawiona dla świadczeniobiorcy, który ukończył 75. rok życia i przysługują mu bezpłatne leki zawarte w odpowiednim wykazie, nie ma potrzeby weryfikacji przez wydającego lek danych zawartych na recepcie z jego dowodem tożsamości. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że receptę dla osoby, która ukończyła 75. rok życia będzie mogła zrealizować inna osoba np. członek rodziny. Mając na uwadze powyższe, nowelizacja nie przewiduje dodania przepisów w zakresie legitymowania pacjentów przez wydającego lek przez okazanie dowodu tożsamości.

Leki w pełni bezpłatne dla osób 75+ to leki już objęte refundacją na zasadach ogólnych i znajdujące się na wykazie leków refundowanych. Stąd też możliwe jest wystąpienie zmian w poszczególnych grupach, które spowodowane będą wprowadzeniem wykazu „S”. Leki dla osób 75 + będą finansowane z budżetu ministra zdrowia, zatem nie spowoduje to zwiększenia kosztów po stronie publicznego płatnika.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.