Sesja Plenarna ERO-FDI w Baku

W stolicy Azerbejdżanu, Baku, podczas wiosennej Sesji Plenarnej Europejskiej Organizacji Regionalnej Światowej Federacji Dentystycznej (ERO-FDI) Naczelną Izbę Lekarską reprezentowali członkowie Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej NRL, lek. dent. Anna Lella, lek. dent. Halina Borgiel-Marek i lek. dent. Anna Śpiałek, oraz mec. Marek Szewczyński.

Posiedzenie Zarządu oraz spotkania Grup Roboczych

W piątek, 29 kwietnia 2016 r., w godzinach przedpołudniowych odbyło się posiedzenie Zarządu ERO, w którym uczestniczyła Anna Lella, prezydent-elekt ERO. Zarząd omówił bieżące zagadnienia i podsumował mijającą kadencję.

Po posiedzeniu Zarządu spotykały się grupy robocze ERO. Spotkaniu grupy ds. relacji między lekarzami praktykami a uniwersytetami, wobec rezygnacji jej dotychczasowej przewodniczącej, prof. Nermin Yamalik z Turcji, przewodniczyła dr Anna Lella (jako przedstawiciel zarządu ERO sprawujący nadzór nad pracami tej grupy).

Członkowie grupy omówili wyniki ostatniej ankiety dot. analizy postaw i postrzegania przez lekarzy dentystów stomatologii opartej na dowodach naukowych (Evidence Based Dentistry). Zebrano propozycje dalszych kierunków działania w celu przedstawienia ich delegatom podczas Sesji Plenarnej i uzyskania dla nich akceptacji. Członkowie grupy ustalili, że na przewodniczącą grupy będą rekomendować podczas obrad plenarnych dr Simonę Dianiskovą ze Słowacji.

W spotkaniu grupy ds. wolnej praktyki lekarsko-dentystycznej w Europie, której przewodniczy dr Ernst-Jürgen Otterbach z Niemiec, uczestniczył mec. Marek Szewczyński. Grupa omawiała projekt kwestionariusza, który planuje się rozesłać organizacjom członkowskim, dotyczący danych związanych z formą wykonywania zawodu lekarza dentysty w poszczególnych państwach w kontekście rosnącej liczby placówek zakładanych przez przedsiębiorców, którzy sami nie są lekarzami.

Ponadto omawiano sytuację w tym zakresie w Europie – w niektórych państwach są ograniczenia co do możliwości zakładania placówek stomatologicznych przez osoby nie wykonujące zawodu lekarza dentysty, w innych państwach takich ograniczeń nie ma i coraz częściej tworzone są placówki nastawione przede wszystkim na zysk, co zagraża zarówno bezpieczeństwu pacjenta, jak i niezależności zawodowej lekarzy pracujących w takich podmiotach.

Na spotkaniu grupy ds. integracji z udziałem dr Anny Śpiałek, jej przewodnicząca, dr Elena Ivanova z Rosji przedstawiła wyniki ostatnich prac, które skupiały się głównie na opracowywaniu i próbie wdrażania programów prewencyjnych w państwach byłego ZSRR.

W ocenie dr. Ivanovej prace tej grupy roboczej bardzo pomagają krajowym organizacjom w propagowaniu takich działań w swych państwach – podała, że szczególnie dostrzega to w Rosji.

Dr Halina Borgiel-Marek uczestniczyła w spotkaniu grupy ds. doskonalenia zawodowego, która pod przewodnictwem prof. Hande Sar Sancakli z Turcji analizowała projekt wytycznych ERO dla organizatorów kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów (ERO accreditation guidelines for continuing dental education providers), który mógłby stać się podstawą, wzorem międzynarodowej normy określającej zasady akredytowania szkoleń.

Po wprowadzeniu drobnych poprawek grupa postanowiła przekazać projekt na Sesję Plenarną w celu zatwierdzenia dokumentu. Grupa ds. jakości w stomatologii, pod przewodnictwem dr. Rolanda L’Herrona z Francji omówiła i podsumowała swe dotychczasowe prace, które poświęcone były przygotowaniu materiału stanowiącego narzędzie do samodzielnego dokonywania przez lekarzy stomatologów oceny jakości w swoich gabinetach.

Natomiast Grupa ds. zespołu stomatologicznego, której przewodniczącym jest dr Edoardo Cavalle z Włoch, omawiała dalsze prace, które zgodnie z decyzją podjętą na poprzedniej sesji plenarnej będą dotyczyć przygotowania profilu zawodowego technika dentystycznego.

Sesja Plenarna

W piątek, 29 kwietnia 2016 r., w godzinach popołudniowych odbyła się Sesja Plenarna ERO, która była kontynuowana w sobotę, 30 kwietnia 2016 r. Obrady otworzył prezydent ERO dr Philippe Rusca ze Szwajcarii, witając delegatów, przedstawicieli gospodarzy, w tym przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia oraz innych zaproszonych gości, w szczególności prezydenta FDI, dr. Patricka Hescota z Francji.

Prof. Rena Aliyeva, prezes Azerbejdżańskiego Stowarzyszenia Stomatologicznego podziękowała zarządowi oraz organizacjom członkowskim za przyjęcie zaproszenia do Baku i życzyła owocnych obrad oraz miłego pobytu. Delegaci mogli się również zapoznać z historią i działalnością organizacji azerskiej oraz danymi dot. opieki stomatologicznej w Azerbejdżanie.

Po ustaleniu quorum, przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji ERO w Bangkoku, prezydent Rusca omówił działalność swoją oraz całego Zarządu w ostatnim okresie.

Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie skarbnika, dr. Michaela Franka z Niemiec, który przedstawił wyniki finansowe za rok ubiegły oraz projekt budżetu na rok 2016. Audytor ERO, dr Enrico Lai z Włoch potwierdził dobrą kondycję finansową ERO oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej organizacji. Delegaci jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe za rok 2015 oraz budżet na rok 2016.

W związku z planowanymi na następny dzień wyborami do zarządu ERO kandydaci na poszczególne stanowiska przedstawili swe zamierzenia: dr Michael Frank z Niemiec kandydujący na stanowisko prezydenta-elekta; dr Oliver Zeyer ze Szwajcarii kandydujący na stanowisko sekretarza generalnego; trzej kandydaci na dwa stanowiska członków zarządu: dr Bartolomeo Griffa z Włoch, dr Nikolai Sharkov z Bułgarii i prof. Taner Yücel z Turcji (wcześniej zgłoszony dr Hans Schrangl z Austrii wycofał się ze startu w wyborach).

Następnie przewodniczący poszczególnych grup roboczych składali sprawozdania z prac swoich grup i przedstawiali plany dalszych działań. Delegaci zatwierdzili dr S. Dianiskovą jako przewodniczącą grupy ds. relacji między lekarzami praktykami a uniwersytetami i przyjęli kierunki dalszych działań grupy. Zatwierdzono przedstawiony przez grupę ds. doskonalenia zawodowego projekt wytycznych ERO dla organizatorów kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów.

Przyjęto opracowane przez grupę ds. relacji między lekarzami praktykami a uniwersytetami rekomendacje dla krajowych organizacji stomatologicznych co do współpracy z uczelniami w zakresie rozwoju i wdrażania stomatologii opartej na dowodach naukowych. Ponadto dr Philippe Rusca przedstawił skład ogłoszonej na poprzedniej sesji nowej grupy roboczej dotyczącej opieki stomatologicznej starzejącego się społeczeństwa.

Podczas wieczornej kolacji dr Rusca uroczyście przekazał prezydenturę ERO na kolejne 3 lata dr Annie Lelli, która formalnie rozpoczyna sprawować to stanowisko z chwilą zakończenia sesji plenarnej w Baku.

W sobotę, 30 kwietnia 2016 r., odbyły się wybory do zarządu ERO. Do komisji skrutacyjnej powołano dr Piret Väli z Estonii, mec. Sabinę Aliyevą z Azerbejdżanu oraz mec. Marka Szewczyńskiego.

Dr M. Frank wybrany został (44 głosy za) prezydentem-elektem, a dr O. Zeyer (46 głosami za) sekretarzem generalnym. Członkami zarządu zostali (po 3 turach wyborów) dr B. Griffa i prof. T. Yücel. Ponadto dr E. Lai został wybrany (48 głosami) na audytora ERO na kolejną kadencję. Pełnienie zadań skarbnika ERO delegaci powierzyli dr. B. Griffie.

W dalszej części Sesji Plenarnej wystąpił Prezydent FDI, dr Patrick Hescot (prezydent ERO w latach 2007-2010), który złożył relację z działalności FDI w ostatnich miesiącach. Mówił o dobrych rezultatach projektu Strategia dla Afryki. W swoim wystąpieniu podkreślił, że fundamentalne znaczenie dla FDI ma pogłębianie współpracy z organizacjami członkowskimi oraz wsłuchiwanie się w ich potrzeby, stąd jego liczne spotkania na całym świecie.

W szczególności bardzo pozytywnie ocenił wizytę w polskim Senacie na zaproszenie Naczelnej Izby Lekarskiej (na konferencji „Lekarz – zawód szczególnego zaufania społecznego” w dniu 3 marca 2016 r.), podkreślając istotne znaczenie tego spotkania w relacjach z politykami.

Dr Hescot przedstawił akcje promocyjne prowadzone we współpracy ze sponsorami dotyczące m.in. zapobiegania próchnicy, edukacji zdrowotnej oraz zdrowia jamy ustnej w starzejącym się społeczeństwie. Temu ostatniemu tematowi będzie poświęcona sesja geriatryczna na kongresie FDI w Poznaniu, na który serdecznie zapraszał. Mówił również o nowym projekcie dotyczącym chorób przyzębia i celach z nim powiązanych oraz o realizacji planu strategicznego FDI przyjętego na lata 2014-2017.

Polska delegacja w ramach dyskusji dot. kwestii związanych z FDI jeszcze raz zaprosiła wszystkich do Poznania na Kongres FDI we wrześniu. Mec. Szewczyński przekazał w imieniu organizatorów Kongresu aktualne informacje, przede wszystkim dotyczące transportu, noclegów, imprez towarzyszących. Delegaci otrzymali także materiały informacyjne (m.in. ostatnie wydanie magazynu „See you in Poznań”).

Sekretarz ERO, dr Hans Schrangl, przedstawił sprawozdanie obejmujące najistotniejsze informacje zawarte w raportach krajowych, których pełne wersje dostępne są na stronie internetowej ERO. Po jego prezentacji delegaci debatowali o kształceniu i zakresie uprawnień zawodowych higienistek stomatologicznych.

Wskazywano, że są państwa, w których higienistki uzyskują tytuł licencjata i mogą wykonywać samodzielnie niektóre świadczenia – jako przykład podawano przede wszystkim Holandię.

Dr Ward van Dijk poinformował, że higienistki w Holandii obecnie zaczynają się domagać uzyskania uprawnień do diagnozowania. Holenderscy stomatolodzy są temu przeciwni. Zgodnie wskazywano, że zasada „delegacja – tak, zastępowanie – nie” ma podstawowe znaczenie dla prawidłowego świadczenia opieki stomatologicznej i ERO musi podejmować wszelkie możliwe działania, aby zasada ta obowiązywała we wszystkich państwach.

Pod koniec posiedzenia dr P. Rusca, dr van Dijk oraz dr N. Sharkov poinformowali, że będą kandydować podczas Zgromadzenia Ogólnego FDI w Poznaniu na stanowisko członka zarządu FDI.  Kolejna Sesja Plenarna ERO odbędzie się we wrześniu 2016 r. w Poznaniu w ramach Światowego Parlamentu Stomatologicznego FDI – obradom przewodniczyć będzie Anna Lella.

Prezydent ERO, dr Rusca zakończył Sesję w Baku składając podziękowanie organizatorom, tłumaczom i delegatom. Anna Lella w imieniu kolegów z ustępującego zarządu ERO złożyła gratulacje dr. Rusca za jego zaangażowanie w przewodnictwo ERO w ostatnich latach.

Bezpośrednio po zakończeniu sesji plenarnej Anna Lella zwołała pierwsze zebranie nowego zarządu ERO, podczas którego wstępnie dokonano podziału zadań, m.in. opieki nad pracami poszczególnych grup roboczych, a także ustalono harmonogram najbliższych wydarzeń.

Czym jest ERO-FDI?

Europejska Organizacja Regionalna Światowej Federacji Dentystycznej (ERO-FDI) jest międzynarodową organizacją lekarsko-dentystyczną działającą w strukturach Światowej Federacji Dentystycznej (FDI), skupiającą główne krajowe organizacje stomatologiczne z Europy należące do FDI (państwa z Europy wg definicji WHO, tj. z uwzględnieniem wszystkich byłych republik ZSRR oraz Izraela). Obecnie do ERO-FDI należą organizacje z 39 państw.

Naczelna Izba Lekarska jest członkiem ERO-FDI, tworząc wraz z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym Polski Komitet Narodowy. Sesje Plenarne ERO-FDI odbywają się dwa razy do roku – wiosną na terytorium jednego z państw europejskich, a jesienią w ramach Światowego Parlamentu Dentystycznego FDI.

Polska była dotychczas raz gospodarzem wiosennej Sesji Plenarnej ERO-FDI, która odbyła się w Warszawie w 2003 r.

Podczas Sesji Plenarnych przyjmowane są rezolucje i stanowiska dotyczące spraw istotnych dla stomatologii, które są pomocne organizacjom członkowskim w ich działalności na poziomie krajowym. Liczba delegatów na Sesje Plenarne z poszczególnych państw jest regulowana proporcjonalnie do liczby aktywnych zawodowo lekarzy dentystów w danym państwie. Polskiemu Komitetowi Narodowemu przysługuje możliwość delegowania 6 osób.

Uczestnikami spotkań grup roboczych oraz Sesji Plenarnych są nie tylko lekarze stomatolodzy, ale również inne osoby reprezentujące poszczególne organizacje krajowe – prawnicy, pracownicy administracyjni zajmujący się współpracą międzynarodową. Szczególną uwagę ERO-FDI poświęca kwestii zapewnienia, aby zawód lekarza dentysty był wolnym zawodem w pełnym tego znaczeniu. Większość pracy wykonywana jest w ramach poszczególnych grup roboczych, które gromadzą i analizują dane oraz przygotowują projekty rezolucji i stanowisk.

Źródło: NIL

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.