Zmiana systemu refundacji wyrobów medycznych

Stanowisko Nr 35/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Foto: imageworld.pl

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, przesłanym przy piśmie Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia z dnia 15 czerwca 2016 r., znak: PLW.462.3.2016, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu.

Projekt przewiduje zmianę obecnego systemu refundacji wyrobów medycznych poprzez przyjęcie w tym obszarze rozwiązań funkcjonujących w refundacji leków tj. m.in. tworzenie grup limitowych i refundowanie wyrobów objętych refundacją do wysokości limitu finansowania. Projektodawca wprost wskazuje, że celem projektowanych zmian jest ograniczenie wydatków na refundację wyborów medycznych i racjonalizacja tych wydatków. Podobne założenia leżały u podstaw wprowadzenia obecnego systemu refundacji leków.

Samorząd lekarski przypomina, że wprowadzenie obecnego systemu refundacji leków, choć doprowadziło do zmniejszenia wydatków płatnika na refundację leków, to jednocześnie doprowadziło do zmniejszenia dostępności leków refundowanych dla pacjentów. Po wprowadzeniu obecnego systemu refundacji leków znacząco wzrosły wydatki ponoszone przez pacjentów na leki. Powyższe uzasadnia obawy, że podobny skutek – w postaci zwiększenia poziomu współpłacenia pacjentów korzystających z wyrobów medycznych – przyniosą projektowane zmiany.

Racjonalizacja wydatków publicznych na leczenie, w tym niezbędne zaopatrzenie pacjentów w leki lub wyroby medyczne nie może skutkować ograniczeniem dostępności tych środków dla pacjentów, lub przerzuceniem części kosztów tych wyrobów na pacjentów.

Projekt przewiduje nakładanie na świadczeniodawców kolejnego obowiązku, poprzez nałożenie w treści projektowanych art. 9b ust. 4 i 5 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obowiązku udzielania informacji o wyrobach medycznych zamieszczonych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia, których urzędowa cena zbytu przekracza wysokość limitu finansowania, a które są możliwe do zastosowania w danym wskazaniu klinicznym, w danej procedurze medycznej stosownej przez świadczeniodawcę oraz udzielania informacji o możliwości zastosowania wyrobu medycznego, w stosunku do którego nie została wydana decyzja o ustaleniu urzędowej ceny zbytu, a który należy do grupy wyrobów medycznych należącej do grupy określonej w wykazie wyrobów objętych refundacją.

Na lekarzach i lekarzach dentystach ciąży ustawowy obowiązek informowania pacjenta o możliwych i proponowanych metodach diagnostycznych i leczniczych. Przewidziane w projekcie rozwiązanie dotyczy jednak wyrobów posiadających konkretnego producenta, co może narażać lekarzy na zarzuty braku obiektywizmu oraz ulegania wpływom producentów takich wyrobów. Projekt nie zawiera również jednoznacznego wskazania czy i w jaki sposób realizacja obowiązku informowania o wyrobach medycznych ma być przez świadczeniodawcę dokumentowana.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.