Zmiana przepisów o standardach kształcenia

Na finiszu są prace nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. poz. 631).

Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Jak wyjaśnia Milena Kruszewska, rzecznik prasowy ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, celem projektu jest zmiana obowiązujących standardów kształcenia dla kierunku lekarskiego, zmierzającą do przeprofilowania tych studiów z profilu praktycznego na profil ogólnoakademicki.

Projekt rozporządzenia przewiduje także dokonanie zmian w dziale IV standardów w rozdziale 1: „Minimalna liczba godzin zajęć zorganizowanych oraz punktów ECTS”. Wprowadzane zmiany zmierzają do wzmocnienia wymagań dotyczących osób prowadzących nauczanie dedykowane osiągnięciu efektów kształcenia w grupach A–D i G. Kształcenie takie będzie prowadzone przez osoby posiadające kompetencje zawodowe lub naukowe w dyscyplinie nauk medycznych właściwej dla prowadzonych zajęć.

Proponuje się ponadto, aby nauczanie dedykowane osiągnięciu efektów kształcenia w grupach E i F było prowadzone przez osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza, a także kliniczne doświadczenie zawodowe właściwe dla prowadzonych zajęć.

W projekcie doprecyzowuje się, że proces kształcenia powinien odbywać się przy wykorzystaniu bazy dydaktycznej i naukowo-badawczej oraz infrastruktury pozwalającej na pełną realizację efektów kształcenia. Dookreśla się, że miejscem prowadzenia praktycznego nauczania klinicznego oraz praktyk powinny być szpitale, których specyfika pozwala na pełną realizację efektów kształcenia, a także ambulatoria, jednostki podstawowej opieki zdrowotnej, jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz hospicja – dodaje rzecznik szefa resortu zdrowia.

Uczelnie, które chciałyby się ubiegać o nadanie uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku lekarskim, po wejściu w życie zmienionego rozporządzenia, będą musiały spełniać wszystkie warunki do prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim, natomiast uczelnie posiadające już uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku lekarskim o profilu praktycznym dostosują program kształcenia do nowych wymagań związanych z wprowadzeniem profilu ogólnoakademickiego w terminie do dnia 1 października 2017 r.

Jakość kształcenia dostosowanego do zmienionych warunków będzie oceniać Polska Komisja Akredytacyjna.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.