Dostęp do świadczeń zdrowotnych dla studentów

Studia poza miejscem stałego zamieszkania to nie tylko nauka, ale niekiedy konieczność skorzystania z systemu opieki zdrowotnej. W związku z napływającymi od studentów zapytaniami, związanymi z dostępem do lekarza pierwszego kontaktu, Rzecznik Praw Pacjenta przypomina o możliwościach uzyskania świadczeń.

Centrum Biologii Medycznej UM w Poznaniu

Zgodnie z przepisami prawa pacjent dokonuje wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania. Może być zapisany tylko do jednego lekarza pierwszego kontaktu, jednakże trzy razy w roku ma prawo dokonać jego zmiany nieodpłatnie.

Czwarta zmiana kosztuje 80 zł. Dlatego osobom studiującym poza miejscem stałego zamieszkania, które przebywają tam tylko w weekendy oraz dni świąteczne zaleca się złożenie deklaracji w mieście, w którym podjęły naukę na uczelni wyższej.

Jednakże zawsze przebywający poza miejscem zamieszkania student – w sytuacji nagłego, pogarszającego się stanu zdrowia ma możliwość skorzystania z pomocy miejscowego lekarza.

Nie jest wówczas wymagane złożenie deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. O tym jednak, czy pacjentowi zostanie wówczas udzielona pomoc lekarska decyduje tylko i wyłącznie lekarz oceniając jego sytuację zdrowotną – decyzji nie podejmuje personel pomocniczy. Ponadto nie ma w tym zakresie ograniczeń, co do liczby wizyt w ciągu roku.

Pacjent przebywający poza miejscem zamieszkania ma również możliwość skorzystania z nocnej i świątecznej opieki lekarskiej. Jest to świadczenie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

Pomoc świadczona jest punktach nocnej opieki i nie jest związana z miejscem zamieszkania oraz lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani.

Studenci w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki lekarskiej. Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, we właściwym oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia lub jego delegaturze.

W sytuacji, kiedy pacjent wymaga leczenia specjalistycznego, ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowania nie są wymagane w przypadku świadczeń udzielanych przez ginekologa i położnika, stomatologa, wenerologa, onkologa i psychiatrę.

W pozostałych przypadkach wymagających objęcia pacjenta leczeniem specjalistycznym, konieczne jest skierowanie. Wystawia je lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Lekarz rodzinny kieruje także na niezbędne w procesie leczenia badania diagnostyczne. W sytuacjach nagłych, wymagających leczenia szpitalnego, lekarz w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej kieruje pacjenta do szpitala. Skierowanie na hospitalizację może wystawić zarówno lekarz ubezpieczenia zdrowotnego jak też lekarz prowadzący prywatną praktykę.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.