Cele samorządu lekarskiego na lata 2014-2017

W czasie drugiego dnia obrad XII Krajowego Zjazdu Lekarzy, zgromadzeni na sali delegaci, reprezentujący lekarzy i lekarzy dentystów z całego kraju, podjęli uchwałę w sprawie programu samorządu lekarskiego na lata 2014-2017. Poniżej przytaczamy ją w pełnym brzmieniu.

Foto: Marta Jakubiak

XII Krajowy Zjazd Lekarzy obradujący w dniach 20-22 marca 2014 r. w Warszawie:

  • obserwując liczne nieprawidłowości w systemie ochrony zdrowia, które dotykają obywateli i prowadzą do utraty ich zaufania do systemu, oraz do lekarzy, lekarzy dentystów i innych pracowników medycznych,
  • podkreślając rolę samorządu lekarskiego w reprezentowaniu interesów środowiska lekarzy i lekarzy dentystów, a także interesów pacjentów oraz w znajdowaniu rozwiązań systemowych najlepiej służących jakości opieki zdrowotnej,
  • uznając rolę samorządu lekarskiego jako partnera władz politycznych i administracyjnych, zarówno w skali kraju, jak i w regionach oraz środowiskach lokalnych,
    dostrzegając ciągle skandalicznie niski poziom wynagradzania wielu pracowników opieki zdrowotnej, stymulujący emigrację zarobkową, ograniczający dostęp do podyplomowego kształcenia młodych lekarzy i lekarzy dentystów oraz masowe odchodzenie od niektórych zawodów medycznych,
  • rozumiejąc oczekiwania lekarzy i lekarzy dentystów wobec izb lekarskich, które reprezentują całe środowisko,

postanawia, że samorząd lekarski w latach 2014-2017 w szczególności będzie:

1) wśród spraw dotyczących finansowania ochrony zdrowia:

a) nadal domagać się wzrostu publicznych nakładów na ochronę zdrowia co najmniej do wysokości porównywalnej z większością krajów europejskich, jako podstawowego warunku poprawy dostępności i jakości opieki zdrowotnej oraz  bezpieczeństwa pacjentów, a także doprowadzenia do godnych warunków pracy osób pracujących w opiece zdrowotnej,

b) kontynuować działania na rzecz stworzenia korzystniejszych regulacji podatkowych, w szczególności wprowadzenia zerowej stawki VAT na usługi zdrowotne, a także umożliwienia uznania za koszty uzyskania przychodu wszelkich wydatków związanych z doskonaleniem zawodowym,

c) domagać się wprowadzenia, z udziałem samorządu lekarskiego, systemu definiowania i wartościowania procedur i świadczeń medycznych, który pozwoli na adekwatną do kosztów wycenę świadczeń zdrowotnych, a w szczególności określenie i wycenę pracy lekarzy i lekarzy dentystów,

d) zabiegać o zmianę systemu finansowania kształcenia specjalistycznego w taki sposób, aby jego prowadzenie i nadzór nad szkoleniem nie stanowiły dodatkowego obciążenia finansowego jednostek ochrony zdrowia;

2) wśród spraw dotyczących organizacji opieki zdrowotnej:

a) zwiększyć aktywność samorządu lekarskiego w zakresie opiniowania i proponowania rozwiązań prawno-organizacyjnych dotyczących systemu ochrony zdrowia,

b) zabiegać o utworzenie niezależnej instytucji ustalającej zakres świadczeń gwarantowanych możliwych do sfinansowania ze środków publicznych,

c) domagać się zapewnienia udziału przedstawicieli samorządu lekarskiego w podejmowaniu decyzji dotyczących ustalania sprawiedliwych, precyzyjnych i jasnych, jednolitych dla całego kraju zasad zawierania kontraktów na świadczenia zdrowotne oraz kontroli ich wykonywania;

3) wśród spraw dotyczących środowiska lekarzy:

a) zabiegać o takie rozwiązania prawne, które, nie naruszając dobrze pojętego interesu publicznego, będą służyły wolnemu od nacisków administracyjnych, godnemu wykonywaniu zawodów lekarza i lekarza dentysty,

b) upowszechniać znajomość i praktyczne stosowanie zasad etyki lekarskiej wśród lekarzy i lekarzy dentystów,

c) dokonywać systematycznego przeglądu przepisów i praktyk, w tym procesu certyfikowania umiejętności w celu zabezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów przed tworzeniem nieuzasadnionych barier administracyjnych ograniczających wykonywanie zawodów lekarza i lekarza dentysty;

4) wśród spraw dotyczących kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów:

a) zabiegać o zwiększenie limitów przyjęć na studia kształcące lekarzy,

b) kontynuować wysiłki na rzecz utrzymania stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów,

c) zabiegać o zapewnienie każdemu lekarzowi i lekarzowi dentyście jak najlepszych warunków doskonalenia zawodowego, w szczególności specjalizowania się w wybranej przez siebie dziedzinie medycyny,

d) nadal zabiegać o przekazanie samorządowi organizacji doskonalenia zawodowego: stażu podyplomowego, specjalizowania się, zdobywania kwalifikacji w węższych dziedzinach medycyny oraz ustawicznego doskonalenia zawodowego,

e) podejmować wysiłki na rzecz ułatwiania członkom lekarzom i lekarzom dentystom (szczególnie młodym) doskonalenia się (ze szczególnym uwzględnieniem tzw. umiejętności miękkich oraz znajomości prawa medycznego) poprzez organizowanie przez izby kursów, wspieranie finansowe wysiłków lekarzy i lekarzy dentystów w tym zakresie, wspieranie organizowania szkoleń wewnętrznych itp.,

f) zacieśniać współpracę z naukowymi towarzystwami lekarskimi, zwłaszcza w zakresie programów specjalizacyjnych i standardów postępowania;

5) wśród spraw dotyczących działania samorządu lekarskiego:

a) bronić dobrego wizerunku środowiska lekarskiego i dobrego imienia każdego lekarza i lekarza dentysty, zwłaszcza tam, gdzie wymaga to interwencji w środkach masowego przekazu oraz wsparcia prawnego w tym zakresie,

b) inicjować tworzenie instytucji lekarskich działających na polu wzajemnej pomocy, ubezpieczeń, ubezpieczeń emerytalnych, oszczędnościowo-pożyczkowych itp. oraz wspierać już istniejące,

c) otaczać opieką koleżeńską lekarzy seniorów w zakresie, jakiego potrzebują i oczekują,

c) wspierać młodych członków samorządu szczególnie poprzez popieranie ich dążeń do rozwoju zawodowego, pomoc w poszukiwaniu odpowiedniej pracy, sprawiedliwych sposobów zatrudnienia, interwencje w sprawach pracowniczo-zawodowych itp.,

d) pomagać kolegom, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach życiowych, a także ich rodziny.

Lista nowych władz Naczelnej Izby Lekarskiej

Relacja na żywo z trzeciego dnia XII Krajowego Zjazdu Lekarzy (22 marca)

Relacja na żywo z drugiego dnia XII Krajowego Zjazdu Lekarzy (21 marca)

Relacja na żywo z pierwszego dnia XII Krajowego Zjazdu Lekarzy (20 marca)

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.