Poinformuj ZUS o wypadkach przy pracy

Do końca stycznia część przedsiębiorców ma obowiązek złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informację ZUS IWA z danymi potrzebnymi do ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Foto: pixabay.com

Obowiązek przesyłania informacji nie dotyczy wszystkich firm. Zobowiązani są do tego jedynie przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS, jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2017 r.,
  • zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego w 2016 r. co najmniej 10 ubezpieczonych
  • byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2016 r.

W dokumencie IWA podajemy następujące informacje o przeważającym rodzaju działalności gospodarczej według PKD, liczbie wypadków przy pracy zgłoszonych w ubiegłym roku oraz dane dotyczące przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

– Potrzebujemy tych informacji, aby ocenić stopień zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników firmy. Jeżeli stwierdzamy, że w firmie często dochodzi do wypadków lub warunki pracy sprzyjają wystąpieniu chorób zawodowych, składka jest wyższa. Z tych zebranych środków ZUS wypłaca później świadczenia poszkodowanym – mówi Dorota Gajek, naczelnik Wydziału Ubezpieczeń i Składek oddziału ZUS we Wrocławiu.

Od treści złożonego przez przedsiębiorcę dokumentu zależy wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe, które właściciel firmy będzie opłacał od kwietnia 2017 r. do marca 2018 r. Do końca marca 2017 r. składka na ubezpieczenie wypadkowe wynosi od 0,4% do 3,6% podstawy wymiaru, którą jest np. wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Warto podkreślić, że składka ta jest w całości finansowana przez pracodawcę.

Jeśli nie należymy do grupy płatników „zobowiązanych” do złożenia informacji o wypadkach, to składka na ubezpieczenie wypadkowe w naszej firmie jest stała i do końca marca tego roku wynosi 1,8%. Płatnicy, którzy składają pierwszy bądź drugi dokument ZUS IWA, muszą ustalić wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe samodzielnie zgodnie z ich PKD.

Natomiast dla płatników, dla których ZUS IWA za rok 2016 r. będzie składana za trzeci (kolejny) rok z rzędu, Zakład ustali wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe indywidualnie, o czym poinformuje płatnika do 20 kwietnia 2017 r.

Powiązane aktualności

Komentowanie zostało wyłączone