Dla wybitnych onkologów

Do 30 kwietnia 2014 roku można zgłaszać wnioski o Nagrodę Polskiego Towarzystwa Onkologicznego im. Hilarego Koprowskiego za najlepszą pracę w dziedzinie onkologii wykonaną w polskich instytucjach badawczych lub klinicznych.

Laureaci z 2013 roku. Od lewej: Sebastian Giebel, Jerzy Hołowiecki, Beata Stella-Hołowiecka, Sebastian Grosicki

Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje kapituła powoływana corocznie przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. W jej skład wchodzi m.in. sześciu pracujących w polskich instytucjach naukowo-badawczych pracowników z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego, działających w dziedzinie onkologii.

Przy ocenie pracy członkowie kapituły konkursowej stosują punktową skalę ocen od 1 do 10 – czytamy w regulaminie konkursu. Ocena pracy jest średnią punktów przyznanych przez każdego oceniającego. W ocenie pracy brana pod uwagę jest m.in. waga czasopisma, w którym została ona opublikowana. Jeżeli autorzy ocenianej pracy są zatrudnieni w tej samej instytucji co członek kapituły, ten ostatni nie uczestniczy w ocenie.

Prace można zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: naukowy.sekretariat@io.gliwice.pl. Cały regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

mt

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.