Postulaty samorządu lekarskiego do ministra Łukasza Szumowskiego

Naczelna Rada Lekarska przekazała ministrowi zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu postulaty samorządu, dotyczące zmian systemu opieki zdrowotnej, zasad wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz kształcenia przed i podyplomowego w tych zawodach.

Foto: Monika Bala

Naczelna Rada Lekarska przedstawiła wykaz wybranych postulatów wypracowanych w dotychczasowych stanowiskach samorządu lekarskiego, apelując do Ministra Zdrowia jako centralnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za ochronę zdrowia o ich rozważenie w swych przyszłych działaniach.

Naczelna Rada Lekarska wyraża nadzieję, że Minister Zdrowia podejmie z samorządem lekarskim oraz całym środowiskiem medycznym rzeczową, konstruktywną dyskusję nad obecnym kształtem i przyszłością systemu opieki zdrowotnej oraz pozycją lekarza i lekarza dentysty w tym systemie. Samorząd lekarski jest świadomy, że głębokiej reformy systemu opieki zdrowotnej zapewniającej poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów oraz sytuacji pracowników ochrony zdrowia nie da się przeprowadzić bez zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia.

Naczelna Rada Lekarska apeluje do Ministra Zdrowia o szybkie podniesienie nakładów na ochronę zdrowia do minimum 6,5% PKB. Naczelna Rada Lekarska apeluje o podjęcie konstruktywnych rozmów z przedstawicielami środowiska lekarzy rezydentów i doprowadzenie do porozumienia, przede wszystkim w zakresie realnego wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. Tylko radykalne zwiększenie poziomu finansowania systemu ochrony zdrowia pozwoli zapobiec zagrożeniu dla bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

W ślad za podniesieniem nakładów powinno pójść ustawowe określenie minimalnego wynagrodzenia pracowników medycznych na poziomie postulowanym przez samorząd lekarski w apelu Nr 7 z dnia 14 maja 2016 r. Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy tj. dla lekarza i lekarza dentysty bez specjalizacji oraz lekarza rezydenta na poziomie dwukrotnej średniej krajowej, dla lekarza i lekarza dentysty ze specjalizacją na poziomie trzykrotnej średniej krajowej, dla lekarza i lekarza dentysty z pierwszym stopniem specjalizacji na poziomie dwu i pół krotności średniej krajowej i dla lekarza i lekarza dentysty stażysty na poziomie średniej krajowej.

Naczelna Rada Lekarska postuluje:

I. zmiany dotyczące specjalizacji w szczególności poprzez:

1) włączenie samorządu lekarskiego w system kształcenia specjalizacyjnego,

2) wprowadzenie ogólnopolskiego systemu przyznawania miejsc specjalizacyjnych,

3) zwiększenie liczby rezydentur oraz zapewnienie finansowania obowiązkowych szkoleń i dyżurów z budżetu państwa,

4) racjonalizację warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia specjalizacji, w szczególności w specjalnościach stomatologicznych,

5) zniesienie ograniczeń w dostępie do pytań egzaminacyjnych z Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego oraz Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego,

6) wprowadzenie możliwości przystępowania przez lekarzy i lekarzy dentystów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego zaraz po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego,

7) umożliwienie rozpoczęcia finansowanej ze środków publicznych specjalizacji po ukończeniu specjalizacji w innej dziedzinie medycyny, a nawet w jej trakcie,

8) ustanowienie preferencyjnych warunków finansowania ze środków publicznych świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty akredytowane do prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych;

II. zmniejszenie limitu przyjęć na studia medyczne na kierunku lekarsko-dentystycznym;

III. odbiurokratyzowanie pracy lekarza poprzez zmniejszenie liczby nałożonych na lekarzy i lekarzy dentystów czasochłonnych obowiązków, które nie służą bezpośrednio poprawie stanu zdrowia pacjenta;

IV. zapewnienie należytej ochrony tajemnicy lekarskiej w tym poparcie dla korekty przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zakresie dotyczącym dostępu osób bliskich do informacji chronionych tajemnicą lekarską dotyczących osób zmarłych;

V. ustalenie, że koszty ponoszone przez lekarzy i lekarzy dentystów na kształcenie podyplomowe, niezależnie od formy wykonywania zawodu, zmniejszały wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez zaliczenie ich w pełnej wysokości do kosztów uzyskana przychodów lub poprzez możliwość odliczenia ich od podatku oraz zwolnienie od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczeń uzyskiwanych przez lekarzy i lekarzy dentystów w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach organizowanych przez organy samorządu zawodowego;

VI. dokonanie rewizji przepisów wprowadzających tzw. pakiet onkologiczny, w szczególności w poprzez ocenę:

1) zmian, jakie wprowadzenie pakietu onkologicznego wywarło na czas oczekiwania pacjentów na udzielenie świadczeń zdrowotnych nieobjętych pakietem oraz równość dostępu chorych onkologicznie do świadczeń opieki zdrowotnej,

2) skutków jakie pakiet onkologiczny wywarł na finanse podmiotów, które realizują świadczenia objęte pakietem onkologicznym;

VII. zmianę systemu refundacji leków polegającą na wyłączeniu lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych uprawnionych do wystawiania recept osób z obowiązku określania poziomu odpłatności leków i wyrobów medycznych;

VIII. powołanie w Ministerstwie Zdrowia osoby koordynującej sprawy związane z stomatologią;

IX. liberalizację przepisów dotyczących możliwości zatrudnienia lekarza i lekarza dentysty w praktyce zawodowej innego lekarza poprzez umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom wykonującym działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej zatrudnienia innego lekarza albo lekarza dentysty;

X. prawidłową wycenę świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, w szczególności w zakresie świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży;

XI. przywrócenie rozwiązań przewidujących obowiązek zasięgnięcia opinii samorządu lekarskiego w sprawie kandydatów na konsultantów krajowych;

XII. powołanie instytucji koronera – osoby odpowiedzialnej za stwierdzanie zgonu i wystawianie kart zgonu;

XIII. zmianę przepisów dotyczących prowadzenia list oczekujących poprzez na zniesienie obowiązku prowadzenia listy oczekujących w niektórych zakresach świadczeń zdrowotnych, dla których prowadzenie listy jest zbędne, w szczególności w zakresie stomatologii;

XIV. określenie zasad wynagradzania świadczeń polegających na wystawianiu zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny;

XV. poszerzenie programów profilaktycznych w szczególności w zakresie chorób jamy ustnej;

XVI. zmianę przepisów prawa atomowego dotyczącą stosowania promieniowania jonizującego przez lekarzy dentystów;

XVII. nowelizację rozporządzenia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej poprzez umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom prowadzącym indywidualne praktyki lekarskie, indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, grupowe praktyki lekarskie nabywania w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych wykorzystywanych w celu bezpośredniego podania pacjentowi.

Naczelna Rada Lekarska wnosi o uwzględnienie w pracach nad projektami aktów prawnych przewidującymi rozwiązania umożliwiające „optymalizację modelu czasu pracy personelu medycznego”, uwag zgłoszonych w stanowiskach Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 80/17/P-VII i Nr 81/17/P-VII z 21 grudnia 2017 r. oraz w stanowisku Nr 1/18/P-VII z dnia 9 stycznia 2018 r.

Źródło: NIL


Jakie były postulaty samorządu lekarskiego do Konstantego Radziwiłła, gdy objął funkcję ministra zdrowia, przypominamy tutaj.

Powiązane aktualności

Jeden komentarz

Skomentuj
 1. Avatar
  doktor
  Sty 24, 2018 - 10:43 AM

  Dobrze by było aby nowy minister przyjrzał się temu co się dzieje z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Za państwowe pieniądze tworzy się realnie prywatny ośrodek władzy i pieniędzy w ratownictwie. Każdy wojewoda, dyrektor pogotowia, ratownik, dyspozytor będzie zależny od świstka papieru wydanego przez jakiś nowy twór proponowany w ustawie. Pod pozorem szkoleń robi się maszynkę do zarabiania pieniędzy. Kursy, szkolenia, opiniowanie itd.
  Ratownicy chcą swojego konsultanta krajowego ! Jakaś nowa dziedzina nauki powstaje.
  Pora aby grono lekarskie zabrało głos.

  http://www.rp.pl/Sluzba-zdrowia/180129684-Destrukcja-medycyny-ratunkowej-List-do-ministra-zdrowia.html

  Cytat z Rzeczpospolitej :

  „Destrukcja medycyny ratunkowej”. List do ministra zdrowia
  Fotorzepa, Robert Gardziński
  Analizując przedstawiany projekt nowelizacji ustawy stwierdzamy, że stanowi on kolejny krok prowadzący do destrukcji medycyny ratunkowej w naszym kraj – piszą w liście otwartym do ministra zdrowia specjaliści w dziedzinie medycyny ratunkowej.

  „Projekt nowelizacji ustawy o państwowym ratownictwie medycznym stanowi kolejny krok prowadzący do destrukcji medycyny ratunkowej w naszym kraju” – piszą podpisani pod listem lekarze i apelują do ministra Łukasza Szumowskiego o wycofanie projektu.
  Poniżej dalsza część artykułu
  Pełna treść listu

  Szanowny Panie Ministrze, Panie Profesorze,

  gratulujemy objęcia tak odpowiedzialnego resortu jakim jest Ministerstwo Zdrowia. Wierzymy, że pod Pana kierunkiem nastąpią wreszcie istotne zmiany w systemie ochrony zdrowia naszego kraju i zwiększy się poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego naszych obywateli.

  Jednocześnie, jako zaangażowani przedstawiciele środowiska lekarskiego, deklarujemy gotowość do współpracy merytorycznej przy rozwijaniu i tworzeniu sensownego prawodawstwa w tym zakresie., W naszej ocenie, sprawą pilną – wymagającą Pańskiej szybkiej i zdecydowanej interwencji, jest dalszy los projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowym ratownictwie medycznym, zawartego w druku sejmowym nr 2137. Uważamy, że projekt ten, przygotowany pod nadzorem wiceministra zdrowia – Pana Marka Tombarkiewicza, nie rozwiązuje żadnego z dzisiejszych problemów medycyny ratunkowej i jej przedszpitalnej fazy organizacyjnej – systemu ratownictwa medycznego., , Medycyna ratunkowa jest tą dziedziną medycyny i ważnym działem ochrony zdrowia, który ma zapewnić poczucie bezpieczeństwa wszystkim członkom społeczeństwa – bez względu na ich wiek, status społeczny i finansowy. Z doświadczeń krajów wysoko rozwiniętych wiemy, że prawie połowa wszystkich świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Codziennie setki Polek i Polaków, którym los przyniósł nagłe zagrożenie zdrowotne, zawierzają swoje życie i zdrowie lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym działającym w systemie ratownictwa medycznego. Tej wiary i nadziei nie wolno nikomu zawieść.

  Zachwianie tej nadziei oraz obawy powstania nowych problemów generuje wspomniany projekt nowelizacji. Powstał on bez uczestnictwa i wiedzy zaangażowanych w medycynie ratunkowej specjalistów ze środowisk klinicznych i akademickich. Przewiduje się w nim m.in. kierowanie poważnych środków publicznych na zbędne zadania, a wśród nich – powołanie nowych, rozbudowanych instytucji i struktur kontroli systemu ratownictwa medycznego, takich jak: Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) oraz organy nadzoru nad Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWDPRM).
  Niezależnie od niejasnego zakresu kompetencji proponowanych podmiotów uwagę zwracają wysokie koszty ich powołania i funkcjonowania, sięgające w prognozach najbliższych lat prawie 2 miliardów złotych.

  Analizując przedstawiany projekt nowelizacji ustawy stwierdzamy, że stanowi on kolejny krok prowadzący do destrukcji medycyny ratunkowej w naszym kraju. Podważa się w nim, w sposób jednoznaczny, lekarski nadzór specjalistyczny nad funkcjonowaniem ratownictwa medycznego m.in. poprzez eliminację lekarzy z jego struktur oraz z agend rządowych na poziomie wojewódzkim.

  Prowadzić to będzie bezpośrednio do obniżenia poziomu bezpieczeństwa osób w nagłym zagrożeniu zdrowotnym, dla których przecież tworzymy medycynę ratunkową od kilkunastu lat. Minister Zdrowia, z tytułu swojej politycznej i moralnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, nie może dopuścić do takiej destrukcji.

  Głęboko wierzymy, że w tym trudnym dla służby zdrowia okresie, nada Pan nową jakość w kontaktach Ministerstwa Zdrowia ze wszystkimi, którzy mają na celu dobro pacjenta i rozwój szeroko pojętej medycyny ratunkowej w naszym kraju.

  Apelujemy, by zechciał Pan wycofać projekt nr. 2137 z Sejmu, gdyż nie spełnia on elementarnych wymagań legislacyjnych tego działu ochrony zdrowia w Polsce – kraju członkowskim Unii Europejskiej.

  Deklarujemy gotowość do współpracy nad nowym, rzetelnie przygotowanym projektem nowelizacji dotyczącego nas prawodawstwa, uwzględniającym oczekiwania i potrzeby społeczne oraz możliwości naszego kraju.

  Wrocław, Łódź, Warszawa, Lublin, Gdańsk, Poznań, 18 stycznia 2018

  Podpisy :

  Prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej

  Prof. dr hab. Wojciech Gaszyński, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof

  Prof. dr hab. Adam Nogalski, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej

  Prof. dr hab. Jan Godziński, Skarbnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej

  Dr n. med. Ewa Raniszewska, Sekretarz Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej

  Prof. dr hab. Michał Gaca, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej

  Prof. dr hab. Andrzej Zawadzki, były Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Ratunkowej

  Prof. dr hab. Jerzy Karski, były Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Ratunkowej

  prof. dr hab. Leszek Brongel, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej

  dr n. med. Aleksandra Załustowicz, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej woj. małopolskiego

  dr hab. n. med. Piotr Wojciechowski, Ordynator SOR Instytutu Pediatrii CM UJ w Krakowie

  dr Jacek Górny , Prezes Porozumienia Lekarzy Medycyny Ratunkowej

  ODPOWIEDZ

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.