Apel do ministra Szumowskiego w sprawie EDM

Apel Nr 4/18/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie obowiązku prowadzenia przez świadczeniodawców dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Foto: pixabay.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do Ministra Zdrowia o uchylenie § 10a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z którym od dnia 1 stycznia 2019 r. świadczeniodawca będzie obowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Przepis ten przewiduje, że „Świadczeniodawca jest obowiązany do prowadzenia w postaci elektronicznej w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524):

1) historii choroby – w przypadku świadczeniodawcy wykonującego działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne;

2) historii zdrowia i choroby – w przypadku świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem świadczeniodawcy realizującego umowę w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, wykonującego działalność leczniczą w formie praktyki indywidualnej.”

W ocenie samorządu lekarskiego wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej jest poważnym przedsięwzięciem dla każdego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, wymaga dużego nakładu czasu i środków finansowych.

W związku z powyższym przedmiotowy obowiązek powinien być wprowadzony w drodze rozważnych zapisów szczebla ustawowego, a właściwym miejscem dla takiej regulacji wydaje się być ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia, a nie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które jest dedykowane dla tych podmiotów, które świadczą usługi zdrowotne w ramach kontraktu z NFZ.

Nałożenie w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na świadczeniodawców obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej (co jest czymś innym niż zdefiniowana w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia „elektroniczna dokumentacja medyczna”) – nie znajduje żadnego uzasadnienia i może potęgować chaos oraz dezinformację wśród lekarzy i lekarzy dentystów oraz podmiotów leczniczych.

Niezależnie od powyższego środowisko lekarzy dentystów zgłasza, że jeśli z obowiązku określonego w § 10a rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wyłączeni są świadczeniodawcy realizujący umowę w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, wykonujący działalność leczniczą w formie praktyki indywidualnej – to tym bardziej z wyłączenia powinni korzystać świadczeniodawcy udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.