Regulamin konkursu „Błąd malarski”

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) normuje ogólne zasady i tryb przeprowadzenia konkursu „Błąd malarski” (zwanego dalej „Konkursem”).

2. Organizatorem konkursu „Błąd malarski” jest Naczelna Izba Lekarska z siedzibą w Warszawie przy ul. Sobieskiego 110, będąca wydawcą „Gazety Lekarskiej”.

3. Konkurs „Błąd malarski” jest każdorazowo ogłaszany na łamach „Gazety Lekarskiej”.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne będące członkami samorządu zawodowego lekarzy (zwane dalej „Uczestnikami”).

6. W konkursie nie mogą brać udziału:

a) pracownicy Naczelnej Izby Lekarskiej oraz członkowie jej organów,

b) inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu,

c) osoby będące małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu z osobami wymienionymi w pkt. a) i b).

7. Uczestnicy korzystać będą z Konkursu na podstawie instrukcji przedstawionej w materiałach konkursowych, zgodnej z niniejszym Regulaminem dostępnym w siedzibie „Gazety Lekarskiej” oraz na stronie www.gazetalekarska.pl.

II. Komisja Konkursowa.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, powołuje się komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wchodzą trzy osoby delegowane przez „Gazetę Lekarską” (przewodnicząca: Agata Morka, członkowie: Ryszard Golański, Jarosław Wanecki).

III. Zasady uczestnictwa w Konkursie.

1. Rozwiązania zadań konkursowych należy przesyłać w terminach podanych każdorazowo w „Gazecie Lekarskiej” do godziny 23:59:59 dnia podanego jako data końcowa jednostkowego konkursu. W konkursie biorą udział jedynie te rozwiązania zadania konkursowego, które wpłynęły na adres mailowy organizatora przed upływem wskazanej godziny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia administratorów poczty i innych dostawców usług telekomunikacyjnych w dostarczeniu wysłanej wiadomości e-mail.

2. Rozwiązanie zadania konkursowego polega na odnalezieniu różnic pomiędzy dwoma obrazami prezentowanymi na łamach „Gazety Lekarskiej” oraz na stronie www.gazetalekarska.pl, postawienie rozpoznania (na co cierpiała sportretowana postać).

3. Rozwiązanie zadania konkursowego należy przesłać wyłącznie drogą mailową na adres e-mail: bladmalarski@gazetalekarska.pl. Rozwiązania przesłane w innym trybie nie będą przyjmowane.

4. Po zakończeniu Konkursu „Gazeta Lekarska”, na podstawie maili napływających pod wskazany adres e-mai, ustali listę Uczestników, którzy odpowiedzieli poprawnie na pytanie konkursowe (wskazanie określonej liczby szczegółów, postawienie rozpoznania, prawidłowy temat wiadomości, podanie danych kontaktowych). Wśród osób, które udzieliły prawidłowej odpowiedzi, Komisja Konkursowa wskaże Laureata.

5. Jedna osoba może wysłać tylko jedno rozwiązanie zadania konkursowego. Weryfikacja zgłoszeń zostanie przeprowadzona na podstawie adresu e-mail, z którego biorący udział w Konkursie wyśle rozwiązanie.

6. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu, oświadcza, że wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w „Gazecie Lekarskiej” i na stronie internetowej www.gazetalekarska.pl.

7. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani na podstawie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

8. Informacja o nagrodach w poszczególnych edycjach konkursu będzie zamieszczana na łamach „Gazety Lekarskiej”.

9. Ustalenie zwycięzcy konkursu odbędzie się w siedzibie „Gazety Lekarskiej”, nie później niż dwa dni przed każdorazową wysyłką do druku „Gazety Lekarskiej”.

10. Uczestnik, któremu pod nadzorem Komisji Konkursowej zostanie przyznana nagroda w Konkursie, zostanie o tym powiadomiony telefonicznie przez „Gazetę Lekarską” (za pośrednictwem numeru telefonu komórkowego, który podał wraz z danymi kontaktowymi przesłanymi mailem).

11. W przypadku trzykrotnej nieudanej próby połączenia telefonicznego ze zwycięzcą konkursu lub rezygnacji z nagrody, prawo do nagrody przechodzi na następnego Uczestnika wyłonionego przez Komisję Konkursową. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony Laureat, dana nagroda przechodzi do dyspozycji „Gazety Lekarskiej”.

IV. Nagrody.

1. „Gazeta Lekarska” przewidziała dla Uczestników Konkursu nagrody (dalej „Nagrody”), które będzie można otrzymać, biorąc udział w Konkursie.

2. Opis Nagród zostanie przedstawiony na łamach „Gazety Lekarskiej”.

3. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt. III ust. 10, Laureat wyraża zgodę (bądź nie wyraża) na przyjęcie nagrody.

4. Laureatom nie przysługują roszczenia o zamianę Nagrody na inną Nagrodę ani na równowartość pieniężną.

5. Szczegóły dotyczące odebrania Nagrody zostaną ustalone z Laureatem Konkursu indywidualnie.

V. Postanowienia końcowe.

1. „Gazeta Lekarska” zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia „Gazetę Lekarską” do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody.

2. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać „Gazecie Lekarskiej” na adres: „Gazeta Lekarska”, 00-764 Warszawa, ul. Sobieskiego 110 w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia czasu trwania jednostkowego Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

3. Konkurs może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. „Gazeta Lekarska” ponosi odpowiedzialność za formułę i treści oferowane w ramach Konkursu z wyłączeniem przypadków, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

5. Naczelna Izba Lekarska przetwarza dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację Nagród. Wzięcie udziału w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych i marketingowych „Gazety Lekarskiej”.

Powiązane aktualności

komentarze 2

Skomentuj
 1. Joanna Kijowska
  lip 08, 2019 - 06:07 PM

  Oryginał to obraz nr 1 z dużym czarnym plastrem na policzku .Różnice w obrazach: to:1.brak frędzli w prawym górnym rogu na obrazie nr 2, 2.plaster na obrazie nr 2 dużo mniejszy niż na oryginale. 3.inny kolor włosów 4.niebieski pejzaż dodany na obrazie nr 2 po lewej stronie obrazu

  ODPOWIEDZ
 2. Andrzej Krawczyński
  mar 12, 2021 - 12:53 PM

  Obraz Paula Rego to ten z prawej strony .Różnice na prawdziwym obrazie są to 1 wiaderko 2 bose stopy 3 czerwony pasek na sukni 4 odbicie narzuty na krzesełku.
  Na lewym obrazie ; brak wiaderka,stopy w zielonych pantoflach,pasek na sukni zielony,brak odbicia narzuty na krzesełku

  ODPOWIEDZ

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.