Samorząd lekarski o Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego

Stanowisko Nr 11/18/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wzór karty EKUZ wydanej we Francji

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o którym Minister Zdrowia poinformował w piśmie z dnia 4 czerwca 2018 r., znak: FZP.0210.1.2018.SM, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu ustawy:

Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ) przewidziana w obowiązującej ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie została do chwili obecnej wydana świadczeniobiorcom. Jedną z jej aktualnych funkcjonalności, polegającą na potwierdzaniu prawa do świadczeń, wykonuje system teleinformatyczny e-WUŚ.

Natomiast inne funkcjonalności KUZ, wprowadzane w tym projekcie, odpowiadają funkcjonalnościom przewidzianym w dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną, które planuje wprowadzić Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji (zgodnie z projektem z dnia 24 kwietnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw dowody takie mają być wydawane od dnia 1 marca 2019 r.). W związku z tym, jak wskazują sami projektodawcy w uzasadnieniu do opiniowanego projektu ustawy, KUZ ma być wydawana jedynie w okresie przejściowy.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wydawanie środków publicznych na projekt, który dotychczas nie funkcjonował w praktyce, i z założenia ma być jedynie czasowy, jest działaniem niecelowym, nieracjonalnym i niegospodarnym, zwłaszcza, że środki na ten cel mają pochodzić z planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia. Środki te powinny zostać przeznaczone na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla polskich obywateli.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.