Wspierać kształcenie zawodowe. Fundusz stypendiów NRL

Pierwsze pieniądze dla lekarzy i lekarzy dentystów z funduszu stypendiów NRL zostały przyznane.

Foto: pixabay.com

W nowej kadencji samorząd lekarski postawił na wspieranie kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów, powołując Komisję Stypendialną NRL, z myślą o utworzeniu funduszu stypendiów.

Pierwsze stypendia zawodowe z tego funduszu zostały przyznane. Wnioskowali o nie lekarze i lekarze dentyści z całej Polski. Najwięcej z Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.

Z okręgowych izb do komisji wpłynęło 56 wniosków, w tym 40 od lekarzy i 16 od lekarzy dentystów. – To jak na początek działania funduszu dość liczna rzesza pragnących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe na oferowanych przez nas zasadach – przekonuje Michał Bulsa, przewodniczący Komisji Stypendialnej NRL.

Jasno i czytelnie

Stypendia to temat otwarty, o czym świadczy już na starcie wprowadzenie poprawek do regulaminu ich przyznawania. Chodzi o to, aby system był jasny i czytelny, a tym samym jak najbardziej przyjazny dla wnioskujących i nie sprawiał problemów przy wypełnianiu formularzy, co zdarzało się, kiedy program ten startował.

Członkowie Komisji Stypendialnej NRL zgłosili kilka poprawek w tym zakresie. Ich uwagi zostały uwzględnione w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego. We wnioskach opiniujących zdarzały się bowiem niedociągnięcia dotyczące zasad formalnych wypełniania dokumentów niezbędnych do uzyskania stypendium (np. nie były uzupełnione punktacje, brakowało certyfikatu) i komisja była zmuszona odesłać je ich autorom, oczekując naniesienia poprawek.

 – Około 30-37 proc. wnioskujących nie spełniło tego wymogu, co było jednoznaczne z rezygnacją ze starania się o stypendium, nad czym ubolewam, ale myślę, że już w drugiej transzy weryfikowania wniosków nie będzie tego rodzaju niejasności – podkreśla Michał Bulsa. O największe kwoty na stypendia wnioskowali stomatolodzy, co – jak wyjaśnił przewodniczący KS NRL – wynika ze specyfiki kursów dla lekarza dentysty, ponieważ są one komercyjne i wysoko płatne. Lekarze starający się o stypendia aplikowali o kwoty od 3 tys. do 10 tys. zł w zależności od rodzaju kursu, warsztatu lub stażu zawodowego.

Trafić do wszystkich

Komisji Stypendialnej NRL zależy, aby zasady przyznawania stypendiów były jak najszerzej rozpropagowane wśród lekarzy i lekarzy dentystów w izbach okręgowych, okręgowych biuletynach, na stronach internetowych, ponieważ samorząd widzi w tym szansę na dokształcanie zawodowe dla wielu lekarzy. – Przyznając stypendium, oprócz kryterium punktowego, braliśmy pod uwagę opinię lekarzy zasiadających w komisji mających rozeznanie w danej specjalności, np. stypendia dla lekarzy dentystów opiniował lekarz dentysta – tłumaczy przewodniczący Bulsa.

We wniosku powinna się też znaleźć zgoda ośrodka, w którym lekarz będzie odbywał staż podyplomowy. Ponieważ część lekarzy nie wiedziała, kto wydaje takie zaświadczenia, doprecyzowano, że będzie to jego macierzysta okręgowa izba lekarska. Uszczegółowiono też wnioski o zapisy wskazujące lekarzowi, gdzie i jak ma wypełnić poszczególne rubryki, jednoznacznie określono, że kursy doskonalące zawodowo to dodatkowa forma kształcenia i zmieniono adres e-mail, pod który starający się o stypendia mogą zgłaszać wnioski: stypendia@hipokrates.org.

Lucyna Krysiak

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.