Zmiany w komisjach lekarskich podległych MSW

Jedna kategoria niezdolności do pełnienia służby (zamiast obecnych trzech grup inwalidzkich) oraz dwuinstancyjny system orzecznictwa lekarskiego – to tylko część zmian przewidzianych w przyjętym przez rząd projekcie ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi spraw wewnętrznych. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku.

Foto: Marta Jakubiak

Zmiany doprowadzą do ujednolicenia struktur orzecznictwa lekarskiego dla funkcjonariuszy i kandydatów do służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz Służbie Więziennej. Zgodnie z założeniami ustawy, komisje lekarskie podległe szefowi MSW będą mogły również świadczyć usługi z zakresu orzecznictwa na rzecz komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnieni są inspektorzy i pracownicy uprawnieni do stosowania środków przymusu bezpośredniego.

Co się zmieni?

Obecny system komisji lekarskich tworzą: wojewódzkie komisje lekarskie, okręgowe komisje lekarskie, Centralna Komisja Lekarska. W jego miejsce w projekcie zaproponowano stworzenie jednolitego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego składającego się z: rejonowych komisji lekarskich (pierwsza instancja orzecznictwa) oraz Centralnej Komisji Lekarskiej (druga instancja orzecznictwa).

Kontrola prawidłowości i jednolitości orzecznictwa

Minister spraw wewnętrznych, za pośrednictwem przewodniczącego Centralnej Komisji Lekarskiej, będzie sprawował nadzór nad wykonywaniem orzecznictwa przez rejonowe komisje lekarskie w zakresie kontroli prawidłowości i jednolitości stosowania zasad orzecznictwa przez lekarzy oraz udzielania komisjom lekarskim wytycznych dotyczących orzecznictwa i organizacji szkoleń.

Tryb wnoszenia odwołań

Odwołanie od orzeczenia rejonowej komisji lekarskiej ma być wnoszone do Centralnej Komisji Lekarskiej. Oznacza to zastąpienie zatwierdzania każdego orzeczenia wydanego przez komisję rejonową trybem skargowym w przypadku niezgadzania się z jego treścią. W projekcie szczegółowo opisano tryb postępowania przed komisjami lekarskimi i dokładnie przedstawiono procedurę postępowania odwoławczego prowadzonego przez Centralną Komisję Lekarską.

Kategorie zdolności do służby

Projekt reguluje zasady kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby oraz kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego. Ponadto ujednolicono kategorie zdolności do służby zmieniając je na: A –  „zdolny do służby”, B – „zdolny do służby z ograniczeniem”, C – „niezdolny do służby”. Analogiczne kategorie przewidziano w stosunku pracowników zatrudnionych w komórkach kontroli skarbowej.

Źródło: MSW

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.