Płatnik składek a numer PESEL

To na płatniku składek (czyli np. pracodawcy) spoczywa obowiązek złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL osobom, które na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, o ile numer ten nie został nadany na podstawie innych przepisów.

Foto: freeimages.com

Numer PESEL nadawany jest na pisemny wniosek płatnika składek ubezpieczeniowych kierowany bezpośrednio do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. O tym wszystkim przypomina Departament Spraw Świadczeniobiorców Narodowego Funduszu Zdrowia, powołując się na przepis zawarty w art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139 poz. 993 z późn. zm.).

Zbiór PESEL (czyli Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) prowadzony jest od 1979 roku. Zawiera dane osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, osób ubiegających się o wydanie dowodu osobistego lub paszportu oraz osób, dla których odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru PESEL. Więcej informacji na ten temat znajdziemy na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.