Znamy założenia systemu do obsługi e-recept

W związku z postępem prac nad przygotowaniem systemów informatycznych dedykowanych obsłudze procesu wystawiania elektronicznych recept lekarskich (e-recept), prezes NRL Maciej Hamankiewicz wystosował do dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Marcina Kędzierskiego pismo z pytaniami dotyczącymi funkcjonalności systemów.

Foto: Marta Jakubiak

Zdaniem szefa Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, beneficjentami systemu PI, w ramach którego pojawią się e-recepty, będzie nie tylko środowisko lekarskie, ale także pacjenci, usługodawcy, apteki, administracja publiczna i płatnicy. Z punktu widzenia pacjenta wprowadzenie e-recept będzie oznaczało:

  • brak obaw związanych z ryzykiem zgubienia, zniszczenia lub zapomnienia recepty,
  • wyeliminowanie kłopotów związanych z powtórną wizytą u lekarza w celu wypisania lub poprawienia recepty ze względu na jej nieczytelność lub niekompletność,
  • skorzystanie z udogodnień związanych z uzyskaniem recepty bez konieczności fizycznej obecności u lekarza w uzasadnionych, uregulowanych prawem przypadkach,
  • dostęp do informacji o wcześniej realizowanych receptach oraz możliwości częściowej realizacji recepty.

Poniżej prezentujemy odpowiedzi dyrektora CSIOZ na pytania zadane przez prezesa NRL pod koniec września br. (zobacz więcej):

1) Funkcjonalność automatycznie określająca uprawnienie pacjenta do leków refundowanych lub brak takiego uprawnienia: „System PI ma udostępniać funkcjonalność potwierdzania prawa do świadczeń lub brak takich uprawnień na podstawie informacji dostarczonej przez płatnika – Narodowy Fundusz Zdrowia”.

2) Funkcjonalność wskazująca informację o dostępności rynkowej leku: „Zgodnie z założeniami informacja o dostępności rynkowej leku będzie dostarczana w ramach dziedzinowego systemu teleinformatycznego – Zintegrowany System Monitowania Obrotu Produktami Leczniczymi, na który wymagania są obecnie definiowane przez Ministerstwo Zdrowia. Dodatkowo w systemie PI lekarz będzie dysponował informacją o dacie ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”.

3) Funkcjonalność wskazująca odpowiedniki leków przepisywanych na e-recepcie zawierających tą samą nazwę międzynarodową leku wraz z informacją o ich dostępności rynkowej: „System umożliwi wyszukanie leku po nazwie międzynarodowej, projektowane jest także wyszukiwanie odpowiednika wybranego leku. Informacja o dostępności zgodnie z odpowiedzią w punkcie 2.”.

4) Funkcjonalność wskazująca informacje o warunkach refundacyjnych i cenie, w tym limicie dofinansowania: „System będzie wspierał pracę lekarza udostępniając m.in. informacje o cenie detalicznej, limicie dofinansowania, zakresie wskazań poza-rejestracyjnych objętych refundacją, poziomie odpłatności, wysokości dopłaty świadczeniobiorcy”.

5) Funkcjonalność automatycznie dobierająca poziom odpłatności leków refundowanych przepisywanych na e-recepcie właściwy dla postawionego przez lekarza, lub znajdującego się w elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta rozpoznania określonego kodem ICD-10 w przypadku wystawiania e-recepty na leki refundowane: „System będzie wspierał lekarza w zakresie udostępnienia informacji o warunkach odpłatności za wybrany lek, nie będzie natomiast dokonywał automatycznej oceny na podstawie dokonanego rozpoznania zgodnego z kodem ICD-10, ze względu na brak informacji o rozpoznaniu w dokumencie recepty oraz brak bezpośredniego powiązania recepty z przetwarzaną u Usługodawcy elektroniczną dokumentacją medyczną w której ta informacja o rozpoznaniu się znajduje”.

6) Funkcjonalność sygnalizująca lekarzowi ordynację leku poza wskazaniami zawartymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego w oparciu o postawione przez lekarza lub znajdujące się w elektronicznej dokumentacji medyczne pacjenta rozpoznanie określone kodem ICD-10: „Poza Charakterystyką Produktów Leczniczych nie ma innych źródeł, które w sposób jednoznacznie odpowiedzialny mogłyby wspierać proces ordynacji leków, stąd nie jest projektowana taka funkcjonalność”.

7) Funkcjonalność sygnalizująca lekarzowi prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji dla każdej kombinacji 2 lub więcej leków, nasilenie interakcji, mechanizm jej powstawania, zalecenia dla pacjenta oraz listę referencji na jakich oparto przygotowanie informacji o interakcjach: „System PI będzie umożliwiał weryfikacje interakcji dla każdej kombinacji 2 lub więcej leków wraz z prezentacją informacji o jej sile. Dodatkowo planowane jest udostępnienie informacji o zaleceniach dla pacjentów.”.

8) Funkcjonalność sygnalizująca interakcje pomiędzy lekami przepisywanymi na e-recepcie oraz między tymi lekami a lekami przyjmowanymi przez pacjenta, o których informacja znajdować będzie się w elektronicznej dokumentacji medycznej tego pacjenta: „System PI będzie wspierał lekarzy w zakresie badania interakcji pomiędzy lekami prezentując informację o sile interakcji pomiędzy lekami już przepisanymi pacjentowi, a aktualnie przepisywanymi”.

9) Funkcjonalność sygnalizująca interakcje pomiędzy lekami przepisywanymi na e-recepcie a lekami lub środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub suplementami diety przyjmowanymi przez pacjenta, o których informacja znajdować będzie się w elektronicznej dokumentacji medycznej tego pacjenta: „Sposób wyznaczania interakcji oparty jest o analizę substancji czynnych, stąd sygnalizacja interakcji pomiędzy lekami a środkami specjalnego przeznaczenia i suplementami diety nie jest możliwa. Informacja o substancji czynnej dostępna jest tylko dla produktów leczniczych. Niezależnie od tego, wydaje się, że informacja o potencjalnej interakcji w relacji do leków powinna być dostępna przede wszystkim dla pacjenta w miejscu nabywania suplementów diety, ponieważ informacji o stosowaniu suplementu lekarz mógłby od pacjenta nie uzyskać w trakcie wizyty.”.

10) Funkcjonalność pozwalająca na wyświetlenie bezpośrednio w systemie treści Charakterystyki Produktu Leczniczego, w szczególności wskazanych tam: zakresu zastosowania leku oraz przeciwwskazań do jego stosowania oraz działań niepożądanych: „System PI będzie dostarczał funkcjonalność związaną z udostępnieniem informacji dla których źródłem jest Charakterystyka Produktu Leczniczego”.

11) Funkcjonalność wyświetlająca informację na temat bezpieczeństwa stosowania leku w ciąży i podczas okresu karmienia piersią w przypadku pacjentek będących w ciąży lub w okresie karmienia piersią: „Planowane jest udostępnienie informacji o bezpieczeństwie stosowania leku w okresie ciąży oraz laktacji”.

12) Funkcjonalność wskazująca na konieczność wystawienia leku na osobnej recepcie (leki narkotyczne i odurzające): „Projekt zakłada, iż każdy lek będzie zaordynowany na osobnej recepcie. Na podstawie informacji zawartych w Charakterystyce Produktów Leczniczych zostanie udostępniona lekarzowi informacja o tym, że dany lek znajduje się na liście leków narkotycznych lub odurzających”.

13) Funkcjonalność pozwalająca na wyświetlenie informacji na temat wpływu leku na sprawność psychomotoryczną pacjenta: „Planowany jest udostępnienie informacji m.in. o bezpieczeństwie stosowania przez kierowców, działaniu, przeciwwskazaniach, działaniach niepożądanym”.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.