NRL o uzyskiwaniu tytułu specjalisty

Stanowisko Nr 4/16/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie projektu ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Foto: freeimages.com

Naczelna Rada Lekarska po zapoznaniu się z projektem ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, nadesłanym przy piśmie pana Jarosława Pinkasa – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 1 lutego 2016 r. znak NS-ZM.0212.1.2016 r., podtrzymuje uwagi zawarte w stanowisku Nr 75/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 20 listopada 2015 r. stanowiącym załącznik do pisma z dnia 20 listopada 2015 r., znak: NRL/ZRP/AM/899/1893/15.

Ponadto Naczelna Rada Lekarska zgłasza następujące uwagi dodatkowe:

1) art. 3 ust 6 projektu ustawy określa termin na złożenie wniosku o udzielenie akredytacji przez podmiot zamierzający prowadzić szkolenie specjalizacyjne: nie później niż 4 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia przez jednostkę szkolącą prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego. Proponuje się skrócić przedmiotowy termin do 2 miesięcy;

2) w konsekwencji zmiany terminu, o którym mowa w pkt 1, proponuje się zmianę treści art. 3 ust. 9 zdanie pierwsze projektu, które po zmianie powinno brzmieć następująco: „Zespół ekspertów, o którym mowa w ust. 8 opiniuje wnioski w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc, i przekazuje swoją opinie dyrektorowi CMKP niezwłocznie po jej sporządzeniu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej sporządzenia”;

3) w art. 3 ust. 10 pkt 2 po słowie „…wnioskodawcę” proponuje się kropkę zamienić na przecinek oraz dodać następującą treść: „podając szczegółowe uzasadnienie swojej decyzji”;

4) w art. 19 ust. 6 po słowach „…na piśmie”, proponuje się kropkę zamienić na przecinek oraz dodać następującą treść: „podając szczegółowe uzasadnienie swojej decyzji”;

5) w art. 29 ust 6 wymienia się podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, wśród których brak jest samorządów zawodowych reprezentujących dany zawód medyczny w ochronie zdrowia. Proponuje się zatem dodanie pkt 3 o następującej treści: „Samorządy zawodowe reprezentujące dany zawód medyczny w ochronie zdrowia”.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.