24 lipca 2024

Czy rządzący dążą do felczeryzacji zawodu lekarza?

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) obawia się, że szybkie zwiększanie liczby studentów na kierunku lekarskim doprowadzi do obniżenia jakości kształcenia.

Foto: shutterstock.com

Samorząd lekarski krytykuje poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy o instytutach badawczych, ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on m.in. nowelizację przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Planowane zmiany prowadzą do dalszego poszerzenia kręgu uczelni, w tym wyższych uczelni zawodowych, które uzyskają możliwość ubiegania się o pozwolenie na utworzenie studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym – czytamy w stanowisku podjętym przez Prezydium NRL, które zostało opublikowane na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL).

W ocenie samorządu lekarskiego to kolejny krok „w kierunku bardzo szybkiego zwiększania liczby studentów kierunku lekarskiego” bez jednoczesnego zapewnienia właściwych warunków najpierw studiowania, a później kształcenia podyplomowego – stażu podyplomowego i kształcenia specjalizacyjnego.

To będzie skutkować obniżeniem jakości kształcenia lekarzy i ich przygotowania do wykonywania tego zawodu, swoistej „felczeryzacji” zawodu lekarza – wskazuje Prezydium NRL. Dodatkowo, zdaniem samorządu, zachodzi obawa naruszenia przepisów Unii Europejskiej określających minimalne wymogi kształcenia w zawodzie lekarza.

„Po raz kolejny ustawodawca zamierza regulować tak istotne sprawy w trybie wykluczającym rzetelne przeprowadzenie konsultacji społecznych (poprzez przedłożenie w Sejmie projektu jako projektu poselskiego) oraz niejako ukrywając proponowane zmiany w projekcie zasadniczo dotyczącym innych – również ważnych – zagadnień, które określają przepisy ustawy – Karta Nauczyciela” – napisano w stanowisku.