24 kwietnia 2024

Czynności udzielane przez ratownika medycznego

Stanowisko Nr 5/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.

Foto: Marta Jakubiak

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego, o którym mowa w piśmie Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2016 r., znak: OKR-RM.450.9.3.2015.TM (IK 224813), zgłasza następujące uwagi do przedstawionego projektu rozporządzenia:

1) w załączniku nr 1:

a) w pkt 18 po wyrazie „podjęzykową” dodać wyraz „wziewną” (brak tej drogi podania należy uznać za przeoczenie, w sytuacji, gdy w pkt 29, w tabeli – wykaz leków, znajdują się leki wziewne),

b) dodać nowy punkt w brzmieniu: „wykonanie pomiaru temperatury głębokiej” (jest to niezbędne, ujęte w wytycznych, badanie w hipotermii),

c) w pkt 29 (tabela – wykaz leków):

– dodać lidocaina żel (lek ten jest stosowany m. in. przy zabiegu cewnikowania, dopuszczonym w załączniku nr 2),

– skreślić lp. 23 – „Ketamine – u dzieci w dawce 10mg/ml – roztwór do wstrzykiwań”,

– skreślić lp. 34 – „Ondansetron – roztwór do wstrzykiwań” (brak merytorycznego uzasadnienia do samodzielnego stosowania przez ratownika medycznego ww. leków – zarówno w zespołach ratownictwa medycznego, jak i poza podmiotami leczniczymi);

2) w załączniku nr 3:

a) skreślić pkt 26 – „zakładanie sondy żołądkowej i płukanie żołądka” (zakładanie sondy żołądkowej i płukanie żołądka, po zabezpieczeniu drożności dróg oddechowych, jest dopuszczone w opiniowanym projekcie jedynie w załączniku nr 2 – „Medyczne czynności ratunkowe które mogą być udzielane przez ratownika medycznego pod nadzorem lekarza systemu”, dlatego też nieuzasadnione jest przyznawanie takiego uprawnienia ratownikowi do samodzielnego wykonywania poza podmiotem leczniczym),

b) skreślić pkt 27 – „cewnikowanie pęcherza moczowego” (cewnikowanie pęcherza moczowego jest dopuszczone w opiniowanym projekcie jedynie w załączniku nr 2 – „Medyczne czynności ratunkowe które mogą być udzielane przez ratownika medycznego pod nadzorem lekarza systemu”, dlatego też nieuzasadnione jest przyznawanie takiego uprawnienia ratownikowi do samodzielnego wykonywania poza podmiotem leczniczym).