24 maja 2024

Dokumentacja medyczna w szpitalach tymczasowych powinna być minimalna

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Budowa Szpitala Narodowego na Stadionie Narodowym. Foto: Daniel Gnap / KPRM

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, o którym powiadomiła Pani Anna Goławska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, pismem z dnia 4 listopada 2020 r., znak: DIP.0212.1.2020.MG, negatywnie ocenia przedłożony projekt rozporządzenia.

Prezydium NRL zwraca uwagę, że projektowane rozporządzenie utrzymuje niemal cały zakres szczegółowości dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiocie leczniczym. Samorząd lekarski oczekuje, że zakres wymaganej dokumentacji medycznej w szpitalach tymczasowych zostanie przez Ministerstwo Zdrowia znacznie ograniczony, a nie utrzymany na dotychczasowym poziomie rozbudowania. Personel medyczny udzielający świadczeń zdrowotnych pacjentom zakażonym wirusem SARS-CoV-2 nie powinien skupiać się na wypełnianiu nadmiernej dokumentacji medycznej a na pomocy pacjentom. 

Podsumowując, zdaniem Prezydium NRL dokumentacja medyczna w szpitalach tymczasowych powinna być ograniczona do niezbędnego minimum.