18 kwietnia 2024

Eksperci o skutkach zmian w relacjach NFZ-szpitale

W czasie konferencji z cyklu „Akademia Zarządzania Szpitalem”, która 23 listopada odbyła się w Warszawie, eksperci szczegółowo omawiali to, co zmieniło się w relacjach NFZ-szpitale. Nowości są ważne i dla lekarzy, i dla pacjentów.

Foto: pixabay.com

Skrócenie terminu diagnostyki onkologicznej (wskutek czego nie będzie premiowany czas jej wykonania) oraz wydłużenie hospitalizacji, generują wyższe koszty i spadek przychodów dla placówek ochrony zdrowia.

Zwrócili na to uwagę dr Beata Jagielska i mec. Adam Twarowski podczas omawiania skutków finansowych dla szpitali wynikających ze zmian zarządzeń NFZ. Co warto podkreślić, te zmiany są faktem. Osobny problem to opóźnienia w płatnościach za leki w zakresie chemioterapii i programów lekowych. Warto więc monitorować nie tylko ogólną ich realizację, ale też jej bieżący przebieg.

Kolejne wyzwanie to działania związane z wprowadzeniem współczynnika korygującego. Aby odnieść z tego tytułu korzyści, trzeba – zdaniem ekspertów – negocjować umowy z dostawcami. Należy także zwracać uwagę na szczegóły związane z uzyskaniem leków w formie darowizny. Jej warunki powinny zostać precyzyjnie ujęte w umowie, podpisanej przez szpital, fundację dostarczającą lek oraz pacjenta.

Innym ważnym zagadnieniem poruszonym przez prelegentów była charakterystyka kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia. W 2017 r. NFZ przeprowadził w obszarze świadczeń 1929 kontroli, przede wszystkim w leczeniu szpitalnym. W większości były to kontrole doraźne. W ich wyniku powinno zostać zwróconych 40,2 mln zł jako nienależnie przekazane środki, a kwota kar umownych wyniosła 13,5 mln zł. Do najczęstszych stwierdzonych nieprawidłowości należało zawyżanie wartości rozliczanych świadczeń.

Eksperci zwrócili uwagę na to, że do projektowanych zmian w uregulowaniach dotyczących kontroli należy przede wszystkim przeniesienie uprawnień ich inicjowania do Centrali NFZ. Inne planowane zmiany to możliwość dokonywania kontroli przez osoby wykonujące jakikolwiek zawód medyczny oraz przeprowadzania ich bez upoważnienia, jedynie za okazaniem legitymacji. Byłoby to możliwe np. w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

Dr Jerzy Gryglewicz, który omawiał najważniejsze zmiany w zakresie organizacji i finansowania świadczeń, podkreślił, że ogólnopolskie priorytety zdrowotne przynoszą kilka nowości, związanych z organizacją i finansowaniem ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o tworzenie modelu opieki środowiskowej w zaburzeniach psychicznych i zwiększenie liczby łóżek psychiatrycznych w szpitalach powiatowych dzięki wprowadzonej zachęcie finansowej.

Inne zmiany to m.in. możliwość monitorowania leczenia bólu w ratownictwie medycznym. Jak podkreślił dr Jerzy Gryglewicz, obecne regulacje zakładają dynamiczne dofinansowanie systemu ochrony zdrowia. W planie finansowym NFZ na rok 2019 najwięcej środków przewidziano na leczenie szpitalne, POZ oraz refundację leków. Dla poszczególnych szpitali najważniejsze są jednak plany oddziałów wojewódzkich i próbując znaleźć odpowiedź na pytanie, co się zmieni, to im należy bacznie się przyglądać.