24 kwietnia 2024

Jawność pytań PES. Jest wyrok, choć na razie nieprawomocny

Dyrektor CEM dopuścił się bezczynności w związku z brakiem udostępnienia treści pytań PES – tak brzmi wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który zapadł w sprawie prowadzonej na wniosek Naczelnej Izby Lekarskiej.

Foto: pixabay.com

Jak poinformowała na swojej stronie internetowej Naczelna Izba Lekarska, 28 października Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wydał wyrok (sygn. akt II SAB/Łd 62/21), w którym stwierdził, że dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu wniosku NIL z dnia 15 lutego 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej i zobowiązał go do jego rozpoznania w terminie 14 dni od dnia zwrotu przez sąd akt administracyjnych organowi wraz z odpisem prawomocnego wyroku. Wyrok ten jest nieprawomocny, a dyrektorowi CEM przysługuje bowiem prawo wniesienia skargi  kasacyjnej do NSA w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu wyroku WSA w Łodzi.

O co chodzi w tym prawnym sporze?

Wniosek NIL z 15 lutego br. dotyczył udostępnienia przez CEM treści pytań egzaminacyjnych wraz z poprawnymi odpowiedziami, wykorzystanych na potrzeby Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, dla wszystkich specjalności, które odbyły się w latach 2016-2020 w sesji wiosennej. We wniosku NIL wskazywała na rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 maja 2020 r. sygn. akt l OSK 2466/19, w którym stwierdzono, że art. 16rc ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie, w jakim ogranicza dostęp do pytań testowych wykorzystanych na potrzeby przeprowadzonego już PES, pozbawiony jest waloru konstytucyjności.

Dyrektor CEM nie udostępnił jednak tych pytań, informując prezesa NRL pismem z 17 lutego 2021 r., że regulacje zawarte w  art. 16rc ust. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty objęte są domniemaniem konstytucyjności, które może być obalone jedynie na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Wskazał, że dopóki przepis ten nie zostanie uchylony przez Trybunał Konstytucyjny, dyrektor CEM musi się do niego stosować. Dlatego 9 marca 2021 r. Naczelna Izba Lekarska wniosła do WSA w Łodzi skargę na bezczynność dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w sprawie rozpoznania jej wniosku z 15 lutego 2021 r.

WSA w Łodzi postanowieniem z dnia 18 maja 2021 r. sygn. akt II SAB/Łd 62/21 zawiesił postępowanie sądowo-administracyjne w tej sprawie wskazując, że jej rozstrzygnięcie uzależnione jest od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego badającego – na wniosek NRL – zgodność z Konstytucją art. 16rc ust.6 i 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Postanowienie to, w wyniku zażalenia wniesionego przez NIL, zostało jednak uchylone przez Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt III OZ 576/21), który wskazał, że przedłużający się stan oczekiwania na wyrok TK i zawieszenie w tych warunkach postępowania sądowo-administracyjnego godziłoby w konstytucyjne prawo dostępu do sądu.

Źródło: NIL