12 lipca 2024

Kompleksowe leczenie raka piersi

Ścisłą kontrolę jakości i efektywności prowadzonego leczenia zakładają założenia kompleksowego leczenia raka piersi, które przedstawił Narodowy Fundusz Zdrowia. Ośrodek, który poprowadzi leczenie danego pacjenta, będzie czuwał również nad tym, aby cały proces terapeutyczny był dobrze zorganizowany i realizowany terminowo.

Foto: Tomasz Sienicki, Wikimedia Commons

Założenia skoordynowanej opieki nad chorymi z rakiem piersi powstały po konsultacjach merytorycznych ze specjalistami onkologami. Koncepcja oparta jest o modele skoordynowanej opieki nad chorymi na raka piersi, które funkcjonują w wielu krajach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych.

Zespół terapeutyczny

Zgodnie z założeniom organizacyjnymi nowego świadczenia, osoba z rozpoznanym rakiem piersi zostanie objęta opieką prowadzoną przez zespół terapeutyczny w jednym ośrodku. Zespół ten opracuje szczegółowy plan leczenia obejmujący diagnostykę, leczenie operacyjne, leczenie uzupełniające oraz ewentualną operację rekonstrukcyjną. Główny realizator świadczenia będzie odpowiedzialny za prawidłową organizację i terminowe przeprowadzenie badań i zabiegów oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego w ciągu całego procesu leczenia.

Terminy

Diagnostyka poprzedzająca leczenie operacyjne powinna zostać przeprowadzona w ciągu jednej wizyty, czas od zgłoszenia się pacjenta do ośrodka do rozpoczęcia leczenia nie powinien przekroczyć 30 dni, a przerwy pomiędzy poszczególnymi etapami leczenia nowotworu 4 tygodni. Operacje rekonstrukcyjne jako etap leczenia raka piersi zostały wycenione w sposób umożliwiający stosowanie dobrej jakości implantów. Uwzględniono konieczność przeprowadzania operacji symetryzacji zdrowej piersi i operacje te także będą finansowane w ramach przedmiotowego świadczenia. Powyższe zmiany przyczynią się do poprawy dostępności do leczenia rekonstrukcyjnego.

Cele zmian

Główne cele wprowadzenia tego świadczenia to poprawa dostępności, terminowości oraz efektywności przeprowadzanego leczenia, a także poprawa dostępności do operacji rekonstrukcyjnych. Ponadto koordynacja całego procesu leczenia przez jednego świadczeniodawcę oraz obowiązek sporządzenia planu leczenia i zapewnienia wsparcia psychologicznego przyczyni się do poprawy komfortu i poczucia bezpieczeństwa chorych osób leczonych z powodu raka piersi.

Jak informuje NFZ, wdrożenie nowych świadczeń do realizacji oraz weryfikacja ich funkcjonowania w ciągu pierwszego roku odbędzie się w ścisłej współpracy ze świadczeniodawcami, którzy obecnie realizują opiekę nad pacjentami w sposób zbliżony organizacyjnie do przedstawionych powyżej koncepcji.

mt