18 lipca 2024

Kompleksowe leczenie ran przewlekłych

W centrali Narodowego Funduszu Zdrowia opracowano projekt zarządzenia dotyczący kompleksowego leczenia ran przewlekłych. Zakłada on prowadzenie i koordynowanie całościowej opieki nad chorym w ciągu całego procesu leczenia.

Foto: imageworld.pl

Założenia merytoryczne przygotowano we współpracy z przedstawicielami środowiska medycznego i uzyskały pozytywną opinię m.in. prof. Arkadiusza Jawienia, prezesa Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Koncepcja narodowych programów i skoordynowanej opieki nad pacjentami z ranami przewlekłymi pojawiła się w niektórych krajach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych ze względu na dużą populację chorych.

Wyzwania

Głównymi trudnościami, z jakim dotychczas spotyka się ta grupa chorych, jest niemożność uzyskania pomocy dającej wymierny efekt leczniczy. Pacjenci są odsyłani między poradniami różnych specjalności i nie uzyskują postępu gojenia rany, a chorzy wymagający leczenia operacyjnego są bardzo niechętnie przyjmowani do oddziałów szpitalnych ze względu na zakażenie rany i związane z tym zagrożenie epidemiologiczne. Szczególną grupę wśród chorych stanowią pacjenci z odleżynami, wymagający transportu sanitarnego, których szansa na uzyskanie prawidłowego leczenia jest jeszcze mniejsza.

Ścisła współpraca

Do leczenia w ramach nowego świadczenia może być zakwalifikowany każdy pacjent z raną spełniającą kryteria rany przewlekłej – bez względu na jej etiologię. Organizacja udzielania świadczenia zakłada prowadzenie leczenia przez jednego świadczeniodawcę (tzw. głównego realizatora), który posiada w swojej strukturze wydzieloną poradnię leczenia ran przewlekłych oraz oddział szpitalny, gwarantujący możliwość leczenia chorych z ranami zakażonymi.

Według europejskich danych, problem ran trudno gojących się może dotyczyć około 1,5-2 proc. populacji, czyli w Polsce może to dotyczyć ok. 500 tys. pacjentów.

Oczekuje się, że ścisła współpraca pomiędzy poradnią leczenia ran a oddziałem szpitalnym oraz zapewnienie transportu sanitarnego dla chorych tego potrzebujących zapewni rozwiązanie dotychczasowych problemów z koordynacją opieki nad pacjentem.

Edukacja dla pacjentów

Zgodnie z założeniami, główny realizator świadczenia sporządzi plan leczenia (diagnostyka, dodatkowe konsultacje, zabiegi dotyczące rany) i będzie odpowiedzialny za jego prawidłową i terminową realizację. Pacjenci oraz ich opiekunowie zostaną objęci edukacją w zakresie zapobiegania nawrotom ran. Edukacja ta jest ważnym elementem zapewniającym trwały pozytywny efekt leczenia, a poziom wiedzy nabytej przez pacjentów będzie weryfikowany przy pomocy specjalnych ankiet.

Co z pieniędzmi?

Środki na finansowanie nowego świadczenia nie wpłyną znacząco na wielkość nakładów finansowych, ponieważ zastąpi ono wiele nieefektywnych hospitalizacji oraz konsultacji w ramach AOS. Ponadto jeżeli dany pacjent zostanie objęty świadczeniem kompleksowego leczenia ran przewlekłych, nie będzie tym samym możliwe rozliczanie świadczeń dotyczących leczenia rany w innych rodzajach i zakresach.

Bardzo ważnym założeniem jest ścisła kontrola jakości prowadzonego leczenia oraz finansowanie świadczenia w taki sposób, aby dobre wyniki leczenia, zagojenie rany i brak nawrotu, pociągały za sobą pozytywne skutki finansowe dla świadczeniodawcy.