20 maja 2024

Konferencja Prezesów Towarzystw Lekarskich

W grudniowym spotkaniu, które prowadził Romuald Krajewski, koordynator KPTL, udział wzięli przedstawiciele 28 Towarzystw. Było to 17. posiedzenie Konferencji.

img_3193_dxo img_3154_dxo

Foto: Marta Jakubiak

Do KPTL przystąpiły już 84 Towarzystwa. Mając na uwadze znaczenie lekarskich towarzystw naukowych dla wszystkich spraw związanych z rozwojem zawodowym lekarzy i z ochroną zdrowia, zaproponowano, by KPTL poświęcała więcej uwagi bieżącym sprawom oraz wypowiadała się o planowanych reformach i przepisach. Można też rozważyć częstsze zwoływanie posiedzeń, na przykład w celu wyrażenia opinii o aktualnie proponowanych lub konsultowanych przepisach.

img_3164_dxo img_3177_dxo

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne zaproponowało omówienie problemów finansowania ochrony zdrowia w Polsce. Sprawa ta jest niezmiennie aktualna od wielu lat i bardzo liczne organizacje oraz stowarzyszenia wielokrotnie wskazywały na potrzebę znacznego zwiększenia nakładów. Dyskusja o nakładach i o ich wydatkowaniu stała się szczególnie aktualna w związku z zapowiadanymi bardzo istotnymi zmianami systemu ochrony zdrowia. Naczelna Rada Lekarska 2 września 2016 roku wystosowała do Ministra Zdrowia apel w sprawie wzrostu nakładów na ochronę zdrowia i wzrostu wynagrodzeń, w którym oprócz powtórzenia wcześniejszych postulatów zwrócono także uwagę, że wzrost nakładów potrzeby jest już teraz, gdyż w zapowiadanej perspektywie 10 lat wzrost do 6% PKB będzie już zupełnie niewystarczający. Wzrost wynagrodzeń musi być jednym z elementów dbania o zapewnienie kadr dla systemu.

img_3167_dxo img_3212_dxo

W dyskusji zwrócono uwagę na dysproporcje w poziomie finansowania świadczeń oraz wskazano, że potrzebne jest podwyższenie poziomu finansowania nisko wycenionych świadczeń, nie zaś obniżanie finansowania świadczeń wycenionych dobrze. Wskazywano także na bardzo niewłaściwą wycenę części świadczeń, powtarzające się zjawisko niedostępności świadczeń w końcu roku, skutkujące odsyłaniem pacjentów do innych ośrodków. O poprawę finansowania apelują także organizacje pracodawców i inne organizacje działające w ochronie zdrowia. Niepokój budzi także niezbyt zrozumiałe przedstawianie planowanych zmian systemowych.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Towarzystw postanowili przygotować tekst apelu w sprawie finansowania ochrony zdrowia i po jego akceptacji przeprowadzić również w drodze korespondencyjnej głosowanie. Postanowiono także podjąć próbę zorganizowania spotkania KPTL z Ministrem Zdrowia w celu przedstawienia postulatów apelu oraz omówienia spraw związanych z kształceniem podyplomowym. Spotkanie powinno odbyć się jako dodatkowe posiedzenie KPTL, prawdopodobnie w lutym albo marcu 2017 roku.

img_3231_dxo img_3291_dxo

Podczas spotkania omawiano współpracę Towarzystw Lekarskich z Ośrodkiem NIL ds. Wytycznych w Praktyce Medycznej w tworzeniu i stosowaniu wytycznych postępowania w praktyce lekarskiej.

– W Polsce i w innych krajach rosną naciski na wprowadzanie standardów w ochronie zdrowia – zauważył Romuald Krajewski. Wynikają one między innymi z nieuzasadnionej zmienności praktyki, różnic w częstości wykonywania procedur, stosowaniu leków, częstości powikłań i w wynikach leczenia. Powodowane są także oczekiwaniami ekonomicznymi (potrzeba obniżania kosztów i bardziej efektywnego wydatkowania ograniczonych środków) i działaniami politycznymi stymulowanymi niezadowoleniem z systemów ochrony zdrowia. Dlatego działania standaryzacyjne są podejmowane przez administracje, płatników oraz przez podmioty komercyjne i organizacje techniczne, jak Europejski Komitet Normalizacji (CEN).

Celem działania Ośrodka ds. Wytycznych Postępowania w Praktyce Medycznej Naczelnej Izby Lekarskiej, który został powołany na początku tego roku, jest promowanie adaptacji i tworzenia wytycznych przez Towarzystwa Naukowe, które są najbardziej właściwymi do podejmowania takich działań organizacjami fachowców. Ośrodek będzie również zapewniał wsparcie metodologiczne, które jest bardzo potrzebne, gdyż wstępny przegląd publikowanych w Polsce wytycznych wskazuje, że nie są one tworzone zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi standardami. Wsparcie może obejmować także wykorzystanie opracowanych na potrzeby adaptacji i tworzenia wytycznych narzędzi informatycznych. Wytyczne spełniające wymagania metodologiczne będą publikowane na stronach Ośrodka. Oceną wytycznych zajmie się Rada Ośrodka. Te działania, po ukonstytuowaniu Rady i rozpoczęciu gromadzenia wytycznych, mogą być również podstawą do ubiegania się o dodatkowe finansowanie zewnętrzne.

img_3263_dxo img_3131_dxo

W dyskusji przypomniano o sprawie produktów homeopatycznych, które obecnie już nie wymagają wystawiania recept, a oskarżenia NIL o zmowę przedsiębiorców zostały przez sądy oddalone. Zwrócono uwagę na konieczność kształcenia studentów w zakresie roli wytycznych w praktyce lekarskiej, a także na publikowanie w mediach, szczególnie w „Gazecie Lekarskiej” informacji na ten temat. Podkreślono też, że wytyczne są formułowane dla lekarzy i dla pacjentów.

Podczas spotkania poinformowano o konferencji „EBM i wytyczne praktyki klinicznej we współczesnej opiece zdrowotnej”, poświęconej roli wytycznych w praktyce lekarskiej, która odbędzie się w maju w Krakowie. Udział w konferencji dla członków izb lekarskich jest bezpłatny. Wykładowcami będą znani na świecie eksperci, twórcy metodologii opracowywania wytycznych. W ramach konferencji odbędą się też warsztaty i organizatorzy (Polski Instytut Evidence Based Medicine, McMaster University, NIL i Medycyna Praktyczna) zapraszają przedstawicieli Towarzystw zainteresowanych tworzeniem wytycznych do udziału w grupie warsztatowej omawiającej zasady takich działań.

img_3129_dxo img_3140_dxo

Prezes Krajewski zachęcał również Towarzystwa Lekarskie do zgłaszania do Ośrodka NIL ds. Wytycznych w Praktyce Medycznej kandydatów do Rady Ośrodka, której zadaniem będzie ocena wytycznych i koordynowanie działań Towarzystw w zakresie adaptacji i tworzenia wytycznych. Osoby te powinny mieć doświadczenie w tworzeniu wytycznych z użyciem metodologii opartej na EBM lub być zainteresowane taką działalnością.

Osoby zainteresowane udziałem w majowej konferencji i warsztatach w Krakowie proszone są o zgłaszanie chęci udziału bezpośrednio na stronach internetowych konferencji MIRCIM albo do Ośrodka NIL.

img_3132_dxo img_3268_dxo

W trakcie obrad poruszono temat dotyczący bieżących prac w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Prof. Jerzy Kruszewski, przewodniczący Komisji Kształcenia NRL, poinformował o pracach zespołu powołanego w MZ w celu opracowania założeń zmian w systemie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Efektem prac tego zespołu jest dokument przegłosowany przez Zespół i zawierający także postulaty, w których zdania członków Zespołu były bardzo podzielone. Przedstawiciele samorządu lekarzy i lekarzy dentystów opracowali zdanie odrębne, w którym zaproponowano częściowo odmienne rozwiązania. Zdania odrębne zgłosili też inni członkowie Zespołu. Dokumenty są dostępne na stronach MZ. Aktualnie nie mamy wiadomości, czy prowadzone są dalsze prace, np. opracowywanie zmian w przepisach.

img_3294_dxo img_3281_dxo

W dyskusji podniesiono, że trudno jest zgodzić się na propozycje podziału specjalizacji na główne i szczegółowe, gdyż ograniczy to dostęp do ważnych specjalizacji. Bardzo trudno jest wyważyć stanowisko pomiędzy widoczną w systemie potrzebą zapewnienia dostępu do specjalizacji ogólnych (przykład specjalizacji z interny) a tendencją do tworzenia coraz liczniejszych specjalności szczegółowych. Ogólnie, wszyscy zgadzają się, że specjalności ogólne są najbardziej potrzebne, ale są też zdecydowanie przeciwni likwidowaniu czy ograniczaniu ich własnej specjalizacji. Mówcy podkreślali potrzebę stabilności w kształceniu specjalizacyjnym i potrzebę niewprowadzania przynajmniej przez kilka lat zmian. Zebrani postanowili, iż należy przygotować projekt stanowiska w tej sprawie i po jego przegłosowaniu przedstawić opinię Towarzystw Ministrowi Zdrowia.

img_3144_dxo img_3258_dxo

Głosowanie apelu i stanowiska zostanie przeprowadzone w styczniu 2017.

Następne planowe posiedzenie Konferencji odbędzie się w czerwcu 2017 roku.