24 kwietnia 2024

Krajowa Sieć Onkologiczna. Co się zmieni?

Projekt ustawy wprowadzający Krajową Sieć Onkologiczną trafił do konsultacji publicznych – poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia.

Foto: pixabay.com

Ustawa wprowadza nową strukturę organizacyjną i nowy model zarządzania opieką onkologiczną, które mają usprawnić organizację systemu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie onkologii. Szpitale spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie utworzą Krajową Sieć Onkologiczną.

Kluczowe założenia Krajowej Sieci Onkologicznej:

 • Zapewnienie wystandaryzowanej struktury ośrodków diagnostyki i leczenia onkologicznego na kilku poziomach;
 • Tylko podmioty zakwalifikowane do Krajowej Sieci Onkologicznej uprawnione do udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki onkologicznej, finansowanych ze środków publicznych;
 • Proces kwalifikacji do poszczególnych poziomów zabezpieczenia opieki onkologicznej: zautomatyzowany, wystandaryzowany, oparty na obiektywnych kryteriach;
 • Koordynator Opieki Onkologicznej dla każdego pacjenta;
 • Systematyczna ocena satysfakcji pacjenta;
 • Monitorowanie jakości klinicznej opieki onkologicznej na poziomie krajowym przez Krajowy Ośrodek Monitorujący – Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, a na poziomie województw przez Wojewódzkie Ośrodki Monitorujące;
 • Krajowa Rada Onkologiczna pełniąca funkcję opiniodawczo-doradczą dla Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia;

Podmioty lecznicze zobowiązane do przekazywania danych do zintegrowanego systemu informatyczno-analitycznego KSO.

Strukturę KSO będą tworzyć Specjalistyczne Ośrodki Leczenia Onkologicznego III, II i I poziomu referencyjnego (SOLO III poziomu, SOLO II poziomu, SOLO I poziomu) wraz z Centrami Kompetencji i Ośrodkami Satelitarnymi oraz  Ośrodki Kooperacyjne. Tylko podmioty lecznicze wchodzące w skład KSO będą uprawnione do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki onkologicznej finansowanych ze środków publicznych w zakresie onkologii dorosłych.

KSO zapewni wystandaryzowaną strukturę wyspecjalizowanych, referencyjnych Specjalistycznych Ośrodków Leczenia Onkologicznego, w ramach której najbardziej skomplikowane świadczenia medyczne będą realizowane na poziomie wysokospecjalistycznym (SOLO III poziomu), złożone świadczenia medyczne na poziomie specjalistycznym (SOLO II poziomu), a najprostsze świadczenia medyczne na poziomie podstawowym (SOLO I poziomu).

Cele ustanowienia Krajowej Sieci Onkologicznej:

 • realizacja założeń Narodowej Strategii Onkologicznej,
 • osiągnięcie jak najlepszej organizacji opieki onkologicznej,
 • poprawa jakości i bezpieczeństwa diagnostyki i leczenia onkologicznego,
 • wzrost poziomu satysfakcji pacjenta,
 • optymalizacja kosztów opieki onkologicznej,
 • odwrócenie niekorzystnych trendów epidemiologicznych.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy, celem KSO jest wzrost efektywności leczenia nowotworów, zarówno w skali całego kraju, jak i w odniesieniu do społeczności lokalnych, dzięki standaryzacji i koordynacji procedur wysokospecjalistycznych oraz monitorowaniu jakości, co ma umożliwić odwrócenie niekorzystnych trendów epidemiologicznych oraz pozwolić na obniżenie społecznych kosztów obciążenia chorobami nowotworowymi. Ważnym efektem wprowadzenia KSO ma być poprawa bezpieczeństwa i jakości leczenia onkologicznego, poprawa satysfakcji pacjenta oraz optymalizacja kosztowa opieki onkologicznej.

Źródło: RCL, MZ