18 lipca 2024

Małoletni pacjenci. W sprawie zgody na badanie lub udzielenie świadczeń

Prezydium NRL zaopiniowało poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, który dotyczy m.in. udzielenia zgody na badanie lub udzielenie świadczeń zdrowotnych przez pacjentów małoletnich.

Foto: pixabay.com

W opinii Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej sama koncepcja wprowadzenia zmian w tej kwestii wymagałaby podjęcia dyskusji i zastanowienia się nad szerszym aspektem tego zagadnienia. Nie powinny się one ograniczać tylko do umożliwienia udzielenia przez pacjenta małoletniego, który skończył 15 lat, zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych jedynie z zakresu dermatologii, ginekologii i urologii bez potrzeby uzyskania zgody jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego – wskazuje samorząd lekarski.

„Przedstawione propozycje wymagają podjęcia dyskusji i analiz prawnych również odnośnie udzielania skutecznych zgód i kompetencji osób zdolnych do ich udzielania jak również kwestii udzielenia zgody na badanie bądź podjęcie leczenia przez pełnomocnika. Sporną kwestią jest również przedstawiona przez projektodawcę granica wieku, która mogłaby doprowadzić do sytuacji, gdzie małoletni będzie mógł skorzystać z proponowanej zawężonej do kilku dziedzin wizyty lekarskiej natomiast jego zgoda na przeprowadzenie innych badań lub świadczeń zdrowotnych byłaby wymagana dopiero po skończeniu przez niego 16 lat zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 790) jak również z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 849 z późn. zm.), co mogłoby doprowadzić do rozbieżności legislacyjnych” – czytamy w podjętym stanowisku.

Wątpliwości Prezydium NRL budzi również dokonane przez projektodawcę dzielenie medycyny i wyodrębnienie jedynie dermatologii, ginekologii i urologii. „W uzasadnieniu podnosi się wagę jaką ma dla niego chęć szybszej wykrywalności i diagnostyki chorób oraz wzrost świadomości nastolatków w obszarze zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Podnoszona jest również kwestia wzmocnienia kształtowania i budowania ich poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie i życie. Edukacja w tym kierunku i formowanie takich postaw jak dbanie o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne już od najmłodszych lat jest ważną sprawą dla całego społeczeństwa i powinna być przeprowadzana kompleksowo, a nie w obszarze tylko kilku dziedzin medycyny” – wskazuje samorząd lekarski.

Odnosząc się do sytuacji osób będących ofiarami przemocy domowej lub wykorzystywania seksualnego ze strony rodziców lub opiekunów prawnych bądź gdy ich rodzice lub opiekunowie prawni pozostają poza granicami kraju, pomoc udzielona jedynie w tak zawężonych dziedzinach medycyny może okazać się niewystarczająca dla takich osób, ponieważ – jak czytamy w stanowisku – mogą one pilnie potrzebować udzielenia świadczeń medycznych w innych, niewymienionych w projekcie dziedzinach medycyny.