24 kwietnia 2024

Nie ma weta. Prezydent podpisał nowelę ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw – tę, przeciwko której protestowało wiele środowisk, w tym Naczelna Rada Lekarska.

Foto: Jakub Szymczuk/KPRP

Po wejściu w życie ustawy budżet Narodowego Funduszu Zdrowia zmniejszy się o 13 mln zł.

Tak jak wielokrotnie informowała „Gazeta Lekarska”, tuż po jej uchwaleniu Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do prezydenta Andrzeja Dudy skorzystanie z prawa weta. Samorząd lekarski i liczne organizacje pacjenckie wskazywały, że nowe przepisy będą skutkować ograniczeniem środków na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, co uderzy w chorych. Nawiasem mówiąc, regulacja nie była konsultowana ze środowiskiem lekarskim, choć w znacznym stopniu to właśnie jego dotyczy.

Rząd mówi o optymalizacji

Narracja strony rządowej jest jednak zupełnie inna. Zgodnie z uzasadnieniem ustawa ma na celu optymalizację wydatkowania środków publicznych na cele ochrony zdrowia w ramach łącznej kwoty nakładów w tym obszarze określanej corocznie na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Chodzi o przeniesienie z budżetu państwa na Narodowy Fundusz Zdrowia źródła finansowania kosztów: świadczeń wysokospecjalistycznych, leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które przysługują bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 75. roku życia oraz leków, które przysługują bezpłatnie świadczeniobiorcom w okresie ciąży, realizowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia programów polityki zdrowotnej w zakresie zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych dokonanego przez tego ministra, szczepionek służących do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych, szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii, zadań zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

Nowa regulacja wprowadza zmiany m.in. w zakresie finansowania stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, a także modyfikuje niektóre kwestie związane z odbywaniem stażu, egzaminów, uznania kwalifikacji lekarzy. Dla wielu osób największy paradoks polega na tym, że w tej ustawie – poza zmniejszeniem puli środków na leczenie – jest przepis oczekiwany przez środowisko lekarskie, a przede wszystkim wielu młodych lekarzy. Chodzi zwolnienie od najbliższej sesji wiosennej z egzaminu ustnego wchodzącego w skład Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego osób, które uzyskały z części testowej co najmniej 75 proc. poprawnych odpowiedzi.

Długa lista zmian

Uchwalona w dniu 16 listopada 2022 r. ustawa zmienia szereg regulacji: ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawę z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawę z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 oraz ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw.

Z podpisem prezydenta

Ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem wprost niektórych przepisów, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wczoraj prezydent Andrzej Duda podpisał jeszcze trzy inne ustawy: ustawę z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów oraz ustawę z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.