18 lipca 2024

W sprawie „Niebieskiej Karty”

Kilka dni temu wspominaliśmy o komunikacie dotyczącym wypełniania „Niebieskiej Karty” przez lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników ochrony zdrowia. W związku z jego treścią 18 kwietnia 2014 roku Prezes NRL, Maciej Hamankiewicz, wystosował pismo do wiceministra zdrowia, Aleksandra Soplińskiego. Poniżej publikujemy jego fragmenty.

Foto: freeimages.com

„Lekarze i lekarze dentyści z wielką troską pochylają się nad problemami chorych, w tym także problemami wynikającymi ze stosowania przemocy w rodzinie. Wyrażając wsparcie dla inicjatyw propagujących ochronę ofiar przemocy w rodzinie kilkukrotnie obejmowałem patronatem poświęcone temu zagadnieniu wydarzenia edukacyjne.

Bezsporna potrzeba zapewnienia ofiarom przemocy niezbędnego wsparcia nie może być jednak realizowana w sposób chaotyczny i niespójny z istniejącymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Samorząd lekarski wielokrotnie zwracał uwagę na brak regulacji określającej sposób finansowania świadczeń związanych z wystawieniem zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie. (…)

Przypomnę, że zgodnie z treścią przepisu art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych świadczenia polegające na wystawieniu zaświadczenia w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie przysługują świadczeniobiorcy na podstawie tej ustawy.

Przepis ten nie daje jednak odpowiedzi na pytanie o sposób finansowania tego rodzaju świadczeń, które mogą być udzielane zarówno w ramach zwartych przez Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktów na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz poza takimi kontraktami.

Nie podważając ogromnej wagi problemu zapewnienia instrumentów całościowej i skutecznej ochrony ofiar przemocy domowej środowisko lekarskie nie może pogodzić się z sytuacją, w której nakładaniu na lekarzy i lekarzy dentystów dodatkowych obowiązków nie towarzyszą jasne i precyzyjne określenie zasad wynagradzania tej dodatkowej pracy.

Uważam, że lekarze i lekarze dentyści mają pełne prawo oczekiwać od organów administracji państwowej jasnego określenia sposobu wynagradzania pracy związanej z realizacją obowiązków nałożonych na lekarzy i lekarzy dentystów przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Dlatego oczekuję od Pana Ministra jednoznacznej odpowiedzi, w jaki sposób finansowane będzie wystawianie zaświadczeń w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie w sytuacji, gdy takie zaświadczenie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, jak i w sytuacji, gdy wystawiającym jest lekarz wykonujący zawód poza publicznym systemem ochrony zdrowia.”

Całe pismo jest dostępne na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej.

mt