18 lipca 2024

NRL „zdecydowanie krytycznie” ocenia MZ. Długa lista zarzutów

Naczelna Rada Lekarska podjęła stanowisko w sprawie negatywnej oceny działań ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Treść stanowiska opublikowanego w piątek na stronie internetowej NIL prezentujemy poniżej.

Foto: Adam Niedzielski. Foto: https://twitter.com/MZ_GOV_PL

Naczelna Rada Lekarska zdecydowanie krytycznie ocenia dotychczasowe działania Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego i pracę kierowanego przez niego resortu. Wyrazem braku kompetencji i zaniedbań w Ministerstwie Zdrowia jest:

 1. Sytuacja, w której w ostatnim roku w Polsce liczba zgonów przekraczająca wieloletnie średnie jest najwyższa w Europie.
 2. Chaos decyzyjny i informacyjny dotyczący obostrzeń epidemicznych i szczepień.
 3. Odrzucanie konkretnych proponowanych przez samorząd lekarski projektów regulacji ustawowych m.in.
  • przygotowanej przez Naczelną Radę Lekarską ustawy ograniczającej odpowiedzialność cywilną, karną i zawodową lekarzy walczących z epidemią koronawirusa;
  • projektu ustawy o biegłych sądowych, regulującej m.in. tryb powoływania biegłych sądowych z zakresu medycyny;
  • zmiany ustawy dotyczącej najniższych wynagrodzeń w podmiotach leczniczych z proponowanymi przez samorząd lekarski i reprezentacje innych zawodów medycznych, przyjętymi w drodze racjonalnego konsensu, współczynnikami wynagrodzeń;
  • brak ustawy wprowadzającej zapowiadany przez Ministra system no-fault.
 4. Brak stanowczej reakcji na przejawy hejtu w stosunku do lekarzy w mediach.
 5. Brak jednoznacznej reakcji na dezinformację w kwestii epidemii koronawirusa czy propagowane pseudometody jego zwalczania.
 6. Dopuszczenie do pracy w Polsce lekarzy o niesprawdzonych kwalifikacjach i bez znajomości języka polskiego.
 7. Chaotyczne decyzje finansowe, w tym decyzje dotyczące zasad przyznawania tzw. dodatków covidowych.
 8. Pozostawianie bez odpowiedzi lub przekazywanie niewystarczających odpowiedzi na apele i pisma kierowane przez organy samorządu lekarskiego do Ministerstwa Zdrowia, a także udzielanie odpowiedzi z wielomiesięcznym opóźnieniem i nieadekwatnie do sytuacji, co potraktować należy jako przejaw arogancji wobec środowiska lekarskiego i wobec pacjentów.
 9. Lekceważenie przez Ministra Zdrowia problemów środowiska lekarzy dentystów zgłaszanych wielokrotnie przez Naczelną Radę Lekarską, w tym dotyczących zasad finansowania i rozliczania świadczeń zdrowotnych w czasie epidemii.
 10. Podawanie nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez media na temat rzekomego dialogu Ministra z samorządem lekarskim w sytuacji, gdy dialogu takiego od dłuższego czasu nie ma.
 11. Forsowanie siatki płac prowadzącej do zrównania zarobków osób z niższym wykształceniem z pracownikami o najwyższych kwalifikacjach.
 12. Błędne działania dotyczące Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.
 13. Podejmowanie decyzji dzielących środowisko medyczne i zmierzających do jego wewnętrznego skonfliktowania.

Naczelna Rada Lekarska stoi na stanowisku, że podejmowanie decyzji w tak newralgicznym dla obywateli obszarze, jakim jest ochrona zdrowia, nie może opierać się jedynie na podstawie selektywnie dobieranych wskaźników ekonomicznych, z pominięciem opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów a także innych zawodów medycznych.

W związku z powyższymi argumentami Naczelna Rada Lekarska wyraża wotum nieufności wobec Ministra Zdrowia.

Naczelna Rada Lekarska posiadając pełną wiedzę o bolączkach systemu ochrony zdrowia, dysponując szerokim gronem ekspertów a także mając propozycje gotowych rozwiązań prowadzących do rzeczywistej poprawy funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce pozostaje w gotowości do wsparcia wszelkich inicjatyw służących polepszeniu warunków leczenia polskich pacjentów.