21 maja 2024

Pandemia a osoby niepełnosprawne. Apel do lekarzy

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do lekarzy i lekarzy dentystów o wsparcie osób niepełnosprawnych w trakcie epidemii. Treść stanowiska publikujemy poniżej.

Foto: pixabay.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do lekarzy i lekarzy dentystów o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację oraz problemy osób niepełnosprawnych w tym osób niesłyszących oraz niedosłyszących w czasie trwania epidemii koronawirusa i udzielanie im stosownego wsparcia i dostępu do opieki lekarskiej na równych zasadach.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), każdy podmiot leczniczy jest zobowiązany do spełnienia wymogów z niej wynikających. W myśl tej ustawy porozumiewanie się pacjenta z lekarzem może odbywać się z zastosowaniem środków wspierających komunikowanie się np. wideo-tłumacza. Narzędziem mającym ułatwić taką komunikację i będącym dodatkowym wsparciem dla osób głuchych potrzebujących informacji w związku z epidemią COVID-19 działającym przez 7 dni w tygodniu, jest wideoinfolinia uruchomiona w ramach Programu Dostępność Plus, która jest dostępna na stronie internetowej Polskiego Związku Głuchych.

Z informacji przedstawionych przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz widniejących na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że ramach tej wideoinfolinii, istnieje możliwość skorzystania z tłumacza on-line języka migowego poprzez stronę internetową bądź wskazane tam komunikatory także przez personel medyczny przychodni i szpitali. Taki bezpośredni kontakt z tłumaczem może ułatwić przeprowadzenie wywiadu lekarskiego jak również przekazanie diagnozy oraz zaleceń pacjentowi. W konsekwencji może się to przyczynić do przełamania barier komunikacyjnych i usprawnienia kontaktu między personelem medycznym a osobą posiadającą uszkodzenia narządu słuchu przy wykorzystaniu dostępnych rozwiązań technicznych.

Warto również podkreślić, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia z dnia 4 marca 2021 r. przekazanym w odpowiedzi na interpelację poselską nr 19705 odnośnie dostępu osób niesłyszących do ochrony zdrowia w czasie pandemii jak również w związku z nowelizacją z dnia 5 marca 2021 r. do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1395 z pózn. zm.) jeżeli uzasadnia to stan zdrowia pacjenta oraz ze względu na istniejący problem komunikacyjny nie będzie on chciał skorzystać z teleporady, wówczas może mu zostać udzielone świadczenie w formie stacjonarnej.