22 maja 2024

Pierwsze posiedzenie NRL IX kadencji. Wybrano nowe władze (foto)

W piątek 3 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej IX kadencji, w trakcie którego m.in. zostały wybrane władze Rady.

Foto: Mariusz Tomczak/Gazeta Lekarska

Wiceprezesami NRL zostali wybrani: Paweł Barucha, Klaudiusz Komor i Mateusz Kowalczyk. Sekretarzem został Grzegorz Wrona, zastępcą sekretarza Paweł Doczekalski, a skarbnikiem ponownie Grzegorz Mazur. Członkami Prezydium NRL zostali: Halina Borgiel-Marek, Piotr Kalkowski, Damian Patecki, Dariusz Samborski i Mikołaj Sinica.

Zgodnie z ustawą o izbach lekarskich NRL jest jednym z organów Naczelnej Izby Lekarskiej. Rada kieruje działalnością NIL w okresie między krajowymi zjazdami lekarzy. Do jej zadań należy w szczególności m.in. sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza, upowszechnianie zasad etyki lekarskiej oraz dbanie o ich przestrzeganie, reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków samorządu lekarskiego oraz wspomaganie, koordynowanie i nadzorowanie działalności okręgowych rad lekarskich.

Ustawa stanowi, że Naczelna Rada Lekarska przedstawia Radzie Ministrów corocznie informację o działalności samorządu. Ponadto może uchylić uchwały okręgowych rad lekarskich sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy. W skład NRL wchodzą: prezes Naczelnej Rady Lekarskiej i jej członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd Lekarzy oraz prezesi okręgowych rad lekarskich.

Funkcję pełnomocnika NRL ds. lekarzy z niepełnosprawnościami objął Oleg Nowak, a Rzecznika Praw Lekarza – Monika Potocka. Koordynatorem Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich na okres IX kadencji został Artur Płachta, a do pełnienia funkcji mediatora w NIL wybrano Marzennę Plucińską.

Na posiedzeniu wybrano przewodniczących stałych komisji i zespołów NRL:

 • Komisja Etyki Lekarskiej – Artur de Rosier
 • Komisja Finansowo-Budżetowa – Jan Kowalczuk
 • Komisja Kształcenia Medycznego – Damian Patecki
 • Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów – Stefan Sobczyński
 • Komisja Organizacyjna – Paweł Czekalski
 • Komisja ds. Młodych Lekarzy – Paweł Doczekalski
 • Komisja ds. Sportu – Marcin Szczęśniak
 • Komisja Legislacyjna – Jerzy Jakubiszyn
 • Komisja ds. Egzaminów z Języka Polskiego dla Lekarzy Cudzoziemców – Mery Topolska-Kotulecka
 • Zespół ds. wizerunku zawodu lekarza i lekarza dentysty – Łukasz Szmygel
 • Zespół ds. Reformy Systemu Zgłaszania i Rejestrowania Zdarzeń Niepożądanych i Szkód w Ochronie Zdrowia – Piotr Pawliszak
 • Zespół ds. e-zdrowia – Michał Gontkiewicz

Szefami ośrodków zostali:

 • Ośrodek Współpracy Zagranicznej – Wojciech Domka
 • Ośrodek ds. Opiniowania Sądowo-Lekarskiego i Orzecznictwa – Ryszard Szozda
 • Ośrodka Bioetyki – Mariusz Goniewicz
 • Ośrodek Doskonalenia Zawodowego – Artur Drobniak
 • Ośrodek Kultury i Dziedzictwa Historycznego – Jarosław Wanecki