21 czerwca 2024

Podwyższenie stawek dla SOR jest dobre

Stanowisko Nr 25/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

Foto: Mariusz Tomczak

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po rozpatrzeniu projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, zamieszczonego na stronie internetowej NFZ w dniu 11 maja 2015 r. pozytywnie ocenia podwyższenie stawek za punkt dla szpitalnych oddziałów ratunkowych z 30 do 52 zł, a jednocześnie zgłasza następujące uwagi do przedstawionego projektu zarządzenia:

1) Prezydium NRL podtrzymuje apel Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 kwietnia 2015 r. o przywrócenie szpitalnym oddziałom ratunkowym ich właściwej, wskazanej w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, roli w systemie ratownictwa medycznego.

Prezydium NRL stoi na stanowisku, że zarządzenie nr 89/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego, należy zmienić również w części określającej zakres obowiązkowych świadczeń szpitalnego oddziału ratunkowego, dostosowując je do przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Zarządzenie to w obecnym brzmieniu w sposób niedopuszczalny rozszerza określony w ww. ustawie zakres obowiązkowych świadczeń szpitalnego oddziału ratunkowego, o wszelkie inne świadczenia, które ze względu na stan zdrowia świadczeniobiorcy wymagają niezwłocznego podjęcia czynności związanych z diagnostyką i leczeniem i nie mogą być zrealizowane w tym czasie przez świadczeniodawców udzielających świadczeń w innych rodzajach. Regulacja ta wypacza zadania szpitalnego oddziału ratunkowego i narusza jego pozycję w systemie ratownictwa medycznego;

2) do § 1:

a) w pkt 2 projektu dotyczącym § 14 ust. 1 zmienianego zarządzenia znajdują się odesłania do załączników 5a, 5b, 5c do zarządzenia; brak w przedmiotowym projekcie nowelizacji zarządzenia przepisu dodającego te załączniki do zarządzenia nr 89/2013/DSOZ Prezesa NFZ,

b) w pkt 3 projektu dotyczącym § 18 ust. 5 zmienianego zarządzenia znajduje się odwołanie do załącznika nr 5, który zgodnie z § 1 pkt 5 projektu będzie uchylony;

3) zarządzenie nr 89/2013/DSOZ Prezesa NFZ, ani projektowana nowelizacja nie reguluje kwestii transportu pacjenta do domu zgodnie z wytycznymi, a w wycenie punktowej nie ma wzmianki na czyj koszt miałoby się to odbywać;

4) do dodawanego załącznika 5a:

a) do kategorii II – wątpliwości budzi pominięcie procedury podania surowicy przeciwko jadowi żmii oraz innego unieruchomienia kręgosłupa, niż tyko poprzez gorset gipsowy; procedura 99.231 implantacja progesteronu – raczej nie będzie wykonywana w warunkach SOR/IP,

b) do kategorii III – do tej kategorii należy dodać wkłucie doszpikowe,

c) do kategorii IV:

– określenie badań obrazowych TK jest niezgodne z obowiązującym ICD 9 – wyrazy „z kontrastem” należy zastąpić wyrazami „ze wzmocnieniem kontrastowym”,

– nie jest jasny zakres procedury 99.623 (przywrócenie rytmu zatokowego), co będzie budziło niejasności co do sposobu jej realizacji,

– nie jest jasny zakres procedury P49 – czy obejmuje ona wszystkie leki, czy tylko wymienione w tym wierszu; wątpliwości budzi również dobór leków wskazanych w procedurze – procedura obejmuje podanie tylko jednej benzodiazepiny. W warunkach SOR istnieją jeszcze przynajmniej dwie, które są podawane: midazolam, klonazepam, określenie ogólne – leki – więc co się tu mieści, czy tylko te wymienione,

– nie jest jasny zakres procedury P59 – lotne związki organiczne;

d) do kategorii VI – brak kodu procedury w lp. 15;

6) do dodawanego załącznika 5c:

a) załącznik jest niekompatybilny z innymi załącznikami,

b) nie jest jasny sposób kwalifikacji pacjentów do poszczególnych kategorii.