12 lipca 2024

Temida szuka lekarzy seksuologów

Sąd Okręgowy we Wrocławiu poszukuje lekarzy posiadających specjalizację w zakresie seksuologii, którzy byliby zainteresowani wpisaniem na listę biegłych sądowych. Okazuje się, że brak specjalistów o takich kwalifikacjach czasami niekorzystnie wpływa na pracę wymiaru sprawiedliwości.

Foto: archiwum Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Niewystarczająca ilość biegłych utrudnia, a nawet może uniemożliwić wykonanie opinii w sprawach toczących się na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 2014 roku o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

„Biegły sądowy jest organem pomocniczym sądu w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych, co znaczy, że (…) organy wymiary sprawiedliwości, dla których biegły ma sporządzać swoje opinie, muszą mieć absolutne zaufanie do osoby biegłego w zakresie jego wiedzy” – czytamy w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 czerwca 2001 roku.

Osoby zainteresowane wpisem listę biegłych sądowych przy tamtejszym sądzie proszone są o złożenie następujących dokumentów:

  • wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu o ustanowienie biegłym sądowym (z określeniem dziedziny, dla której ma być wydane ustanowienie),
  • kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony internetowej Sądu Okręgowego we Wrocławiu),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach, kursach lub innych dokumentów potwierdzających wiadomości specjalne w zakresie, dla którego ma być ustanowienie (oryginały dokumentów do wglądu),
  • zaświadczenia: o posiadaniu I lub II stopnia specjalizacji, o wpisie do rejestru Dolnośląskiej Izby Lekarskiej oraz byciu nie ukaranym i nie wpisanym do rejestru ukaranych lekarzy,
  • opinia zakładu pracy i zgoda pracodawcy na pełnienie funkcji biegłego sądowego,
  • zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (można je uzyskać w Punkcie Informacyjnym KRK przy ul. Komandorskiej 16).

Dokumenty należy składać w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1, pok. 322 (III p.), w godz. 9.30-14.30, tel. (71) 37 04 205.

Źródło: DIL