18 czerwca 2024

Powstała Polska Liga Walki z Rakiem

11 czerwca, w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, inaugurująca działalność Polskiej Ligi Walki z Rakiem, organizacji powstałej na wzór narodowych lig walki z rakiem zrzeszonych w Association of European Cancer Leagues.

Powołana w prawnej formule fundacji ta nowa organizacja pozarządowa ma stać się eksperckim think-tankiem w obszarze zwalczania chorób nowotworowych w Polsce, budującym wspólnotę pacjentów, lekarzy i ekspertów ochrony zdrowia. Fundatorzy Ligi: Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Krystyna Janda, Krzysztof Hołowczyc, prof. Ewa Łętowska, prof. Jerzy Stuhr i Danuta Wałęsa, a także członkowie Zarządu i Rady Fundacji stanowią o wyjątkowej kombinacji wiedzy i doświadczenia, autorytetu, społecznej wrażliwości oraz zaangażowaniu w sprawy pacjentów.

W Radzie Fundacji, oprócz wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Romualda Krajewskiego, znaleźli się m.in.: dr Marek Balicki, prof. Alicja Chybicka, prof. Rafał Dziadziuszko, prof. Lucyna Kępka, dr Jacek R. Łuczak, dr Janusz Meder, dr Maciej Piróg, prof. Tadeusz Pieńkowski, prof. Rodryg Ramlau, prof. Piotr Wysocki i prof. Tomasz Zdrojewski .

Integracja, wiedza, odpowiedzialność i emancypacja – te cztery pojęcia określają filozofię działania Ligi. Walka z rakiem jest rozumiana jako kluczowe wyzwanie cywilizacyjne, któremu można sprostać tylko poprzez integrację wokół wspólnego celu całego społeczeństwa oraz współpracę wszystkich instytucji i organizacji, które chcą aktywnie zmieniać polski system walki z rakiem.

Polska Liga Walki z Rakiem będzie wspierać te zmiany, zarówno poprzez realizację własnych projektów, jak i współpracę z innymi podmiotami. Programową podstawę działań Ligi stanowi „Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024” – polski Cancer Plan dokument opracowany w 2014 roku przez 14 towarzystw naukowych i organizacji pozarządowych, wzbogacony o istotny wymiar społeczny. Podmiotowość pacjentów onkologicznych, partnerstwo w relacji pacjent-lekarz, wrażliwość społeczna na problem choroby nowotworowej, będą celami projektów edukacyjnych Ligi.

W Polsce na nowotwory zapada rocznie ponad 160 tys. osób, a ponad 90 tys. umiera z tego powodu. Zapadalność szybko rośnie wraz z procesem starzenia się społeczeństwa. Do 2025 roku liczba zachorowań w Polsce wzrośnie o 40%.

Działalność ekspercka prowadzona będzie wspólnie z towarzystwami naukowymi i ośrodkami naukowo-badawczymi, we współpracy z krajowymi i zagranicznymi ekspertami, w oparciu o najlepsze światowe wzorce dobrych praktyk. Dotyczyć będzie zarówno przygotowywania analiz dla ośrodków opiniotwórczych i decyzyjnych, jak i wspierania, w ramach krytycznego partnerstwa, inicjatyw państwa, zmierzających do poprawy skuteczności walki z rakiem w Polsce.

Problem chorób nowotworowych jest najpoważniejszym wyzwaniem zdrowia publicznego na świecie. Rak w rozwiniętych krajach świata wysuwa się obecnie na pierwsze miejsce wśród przyczyn zgonów oraz powoduje największe spośród wszystkich schorzeń obciążenia społeczno-ekonomiczne. Choroba nowotworowa często stygmatyzuje chorych i utrudnia ich społeczne funkcjonowanie.

Cykliczne badania skuteczności leczenia przeciwnowotworowego Eurocare wskazują, że różnica pomiędzy europejską, a polską średnią przeżyć 5-letnich wciąż przekracza 10 punktów procentowych i nie maleje. Zwiększenie wyleczalności jest więc możliwe i oznaczałoby uratowanie dodatkowo dziesiątek tysięcy Polaków rocznie.

Polski system walki z rakiem jest źle zorganizowany i niewystarczająco finansowany, a bez głębokiej reformy organizacyjnej i finansowej czeka go zapaść. Działania naprawcze powinny objąć wszystkie aspekty diagnostyczno-terapeutycznej ścieżki chorego, kształcenie kadr medycznych, rozwój nauki i szkolenia kadr medycznych, edukację społeczną, profilaktykę pierwotną i wtórną, nowoczesne zarządzanie oparte na wiedzy, ekonomiczną efektywność podejmowanych działań i odpowiednie finansowanie.

Te wszystkie elementy zawarte są w polskim Cancer Planie. Doświadczenia innych krajów dowodzą, że wdrożenie takiej całościowej narodowej strategii walki z rakiem jest najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia umieralności związanej z nowotworami. Polski Cancer Plan został rok temu złożony w Ministerstwie Zdrowia, ale nadal oczekuje na wdrożenie. Najważniejszym celem Polskiej Ligi Walki z Rakiem jest pomoc we wdrażaniu tej kompleksowej strategii.


Więcej o onkologii piszemy tutaj.