14 kwietnia 2024

Premier Tusk nagradza profesorów i doktorów

Kilkudziesięciu wybitnych naukowców, w tym osoby związane z medycyną, otrzymało nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne w 2013 roku. Kim są, czym się zajmują i za co zostały uhonorowane?

Foto: freeimages.com

Za osiągnięcia naukowe w dziedzinie medycyny:

 • prof. dr hab. Janusz Bujnicki (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) za utworzenie szkoły naukowej w dziedzinie modelowania cząsteczek białek i kwasów nukleinowych, do której należy wiele publikacji zamieszczonych w czołowych czasopismach międzynarodowych;
 • prof. dr hab. Roman Kaliszan (kierownik Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) za badania z zakresu optymalizacji rozdzieleń chromatograficznych z wykorzystaniem ilościowych zależności struktura-retencja.

Za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:

 • dr hab. Jarosław Jóźwiak (Warszawski Uniwersytet Medyczny) za rozprawę pt. „Pogłębienie wiedzy na temat patofizjologii i stwardnienia guzowatego”;
 • dr hab. Ewelina Knapska (Instytut Biologii Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk) za pracę zatytułowaną „Mechanizmy nabywania, wygaszania i odnawiania warunkowej reakcji strachu”.

Wyróżnienia za prace doktorskie:

 • dr Łukasz Borowski (Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego) za rozprawę doktorską pt. „Degradacja RNA w mitochondriach człowieka”;
 • dr Zuzanna Buchowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) za rozprawę doktorską zatytułowaną „Negitiating Native American Identities – the role of tradition, narrative and the English language At Haskell”;
 • dr Anna Jabłońska (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk) za rozprawę doktorską pt. „Transplantacje ludzkich progenitorów neutralnych krwi pępowinowej do mózgu szczura po uszkodzeniu ouabainą: wzajemne oddziaływanie komórek dawcy i biorcy”;
 • dr Małgorzata Pieścik-Lech (Warszawski Uniwersytet Medyczny) za rozprawę doktorską zatutyłowaną „Nowe markery optymalizacji leczenia ostrej biegunki infekcyjnej u dzieci”;
 • dr Joanna Przybył (Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie) za rozprawę pt. „Nowe markery prognostyczne i predykcyjne dla wybranych mięsaków tkanek miękkich”;
 • dr Katarzyna Wertheim-Tysarowska (Instytut Matki i Dziecka w Warszawie) za rozprawę „Podłoże molekularne dziedzicznych postaci epidermolysis bullosa. Próba korelacji genotyp – fenotyp”.

Za osiągnięcia naukowo-techniczne:

 • zespół pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego za projekt Cyberoko (jest to system służący m.in. do śledzenia wzroku i badania aktywności elektrycznej mózgu oraz prowadzenia terapii pacjentów zdiagnozowanych jako osoby w stanie wegetatywnym).

Źródło: KPRM