17 lipca 2024

Prezydium NRL o standardach organizacyjnych leczenia bólu

Stanowisko Nr 2/18/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu.

Foto: pixabay.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu, nadesłanym przy piśmie Zbigniewa Króla – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 15 maja 2018 r., znak: OZO.0212.7.2017 zwraca uwagę, iż dostęp do odpowiedniej opieki medycznej, w tym do terapii przeciwbólowej jest istotnym elementem realizacji zobowiązań Państwa z zakresu podstawowych praw i wolności.

Niezapewnienie skutecznego systemu leczenia bólu oznacza niewywiązanie się Państwa z ciążącego na nim obowiązku wynikającego między innymi z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Z uwagi na specyfikę zjawiska jakim jest ból przewlekły, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stoi na stanowisku, iż opieka przeciwbólowa powinna być świadczona w ramach Poradni Medycyny Bólu, Oddziału Medycyny Bólu, zaś pacjenci hospitalizowani w oddziałach szpitalnych o różnym profilu winni mieć zapewniony dostęp do konsultacji w ramach Szpitalnego Zespołu Konsultującego Przeciwbólowo.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przypomina, że według zaleceń Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu (IASP) zastosowanie wielokierunkowego leczenia pozwala nie tylko na zmniejszenie bólu, ale głównie na poprawę jakości życia pacjentów z bólem przewlekłym, i to zarówno leczonych w warunkach stacjonarnych jak i przyjmowanych ambulatoryjnie. W ramach świadczeń przeciwbólowych powinien być realizowany wielokierunkowy model leczenia bólu, obejmujący wykonywanie zabiegów z zakresu: anestezjologii (blokady), wysokospecjalistyczne procedury (tj. zabiegi neurodestrukcyjne) oraz farmakoterapii, fizykoterapii (neuromodulacyjna, rehabilitacyjna) czy psychoterapii.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca uwagę, iż projektowane rozporządzenie nie wskazuje źródeł finansowania dodatkowych zadań, jakie narzuca na personel medyczny, takich jak monitorowanie bólu trzy razy na dobę czy też obowiązek sporządzenia Karty Oceny Nasilenia Bólu.