18 lipca 2024

Prezydium NRL o wynagrodzeniach lekarzy i lekarzy dentystów

Współczynniki wynagrodzeń dla lekarzy są zbyt niskie – w taki sposób Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) ocenia obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Foto: shutterstock.com

W stanowisku Prezydium NRL, które opublikowano na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL), pozytywnie oceniono proponowany wzrost wynagrodzeń lekarzy objętych regulacją – lekarzy i lekarzy dentystów bez specjalizacji (wzrost współczynnika pracy z dotychczasowych 1,19 do 1,25 kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”) oraz lekarzy odbywających staż podyplomowy (wzrost współczynnika pracy z dotychczasowych 0,95 do 1,09).

W projekcie ustawy nie zmienia się jednak współczynnik pracy dla lekarzy i lekarzy dentystów ze specjalizacją – wynosi on 1,45 kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto za poprzedni rok. Prezydium NRL proponuje, by dla tej grupy współczynnik wynosił 3,0, a dla lekarzy i lekarzy dentystów bez specjalizacji – 2,0.

„Zgodnie z postulatami środowiska lekarskiego, wyrażanymi przez Krajowy Zjazd Lekarzy, minimalne wynagrodzenie lekarza i lekarza dentysty bez specjalizacji oraz lekarza rezydenta powinno być na poziomie dwukrotnej średniej krajowej, a lekarza i lekarza dentysty ze specjalizacją na poziomie trzykrotnej średniej krajowej” – przypomniano w stanowisku.