12 kwietnia 2024

Regulamin konkursu „Błąd malarski”

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) normuje ogólne zasady i tryb przeprowadzenia konkursu „Błąd malarski” (zwanego dalej „Konkursem”).

2. Organizatorem konkursu „Błąd malarski” jest Naczelna Izba Lekarska z siedzibą w Warszawie przy ul. Sobieskiego 110, będąca wydawcą „Gazety Lekarskiej”.

3. Konkurs „Błąd malarski” jest każdorazowo ogłaszany na łamach „Gazety Lekarskiej”.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne będące członkami samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (zwane dalej „Uczestnikami”).

6. W konkursie nie mogą brać udziału:

a) pracownicy Naczelnej Izby Lekarskiej oraz członkowie jej organów,

b) inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu,

c) osoby będące małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu z osobami wymienionymi w pkt. a) i b).

7. Uczestnicy korzystać będą z Konkursu na podstawie instrukcji przedstawionej w materiałach konkursowych, zgodnej z niniejszym Regulaminem dostępnym w siedzibie „Gazety Lekarskiej” oraz na stronie www.gazetalekarska.pl.

II. Komisja Konkursowa.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, powołuje się komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wchodzą trzy osoby delegowane przez „Gazetę Lekarską” (przewodnicząca: Agata Morka, członkowie: Marta Jakubiak, Lidia Sulikowska).

III. Zasady uczestnictwa w Konkursie.

1. Rozwiązania zadań konkursowych należy przesyłać w terminach podanych każdorazowo w „Gazecie Lekarskiej” do godziny 23:59:59 dnia podanego jako data końcowa jednostkowego konkursu. W konkursie biorą udział jedynie te rozwiązania zadania konkursowego, które wpłynęły na adres mailowy bladmalarski@gazetalekarska.pl przed upływem wskazanej godziny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia administratorów poczty i innych dostawców usług telekomunikacyjnych w dostarczeniu wysłanej wiadomości e-mail.

2. Rozwiązanie zadania konkursowego polega na odnalezieniu różnic pomiędzy dwoma obrazami prezentowanymi na łamach „Gazety Lekarskiej” oraz wskazaniu obrazu oryginalnego.

3. Rozwiązanie zadania konkursowego należy przesłać wyłącznie drogą mailową na adres e-mail: bladmalarski@gazetalekarska.pl. Rozwiązania przesłane w innym trybie nie będą przyjmowane.

4. Po zakończeniu Konkursu „Gazeta Lekarska”, na podstawie maili napływających pod wskazany adres e-mail, ustali listę Uczestników, którzy odpowiedzieli poprawnie na pytanie konkursowe (wskazanie określonej liczby szczegółów, wskazanie obrazu oryginalnego, prawidłowy temat wiadomości, podanie danych kontaktowych). Wśród osób, które udzieliły prawidłowej odpowiedzi, Komisja Konkursowa wskaże Laureata Nagrody Głównej oraz 3 Laureatów nagród dodatkowych.

5. Jedna osoba może wysłać tylko jedno rozwiązanie zadania konkursowego. Weryfikacja zgłoszeń zostanie przeprowadzona na podstawie danych, które poda biorący udział w Konkursie poprzez e-mail, z którego zostało wysłane rozwiązanie.

6. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu, oświadcza, że wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w „Gazecie Lekarskiej” i na stronie internetowej www.gazetalekarska.pl.

7. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani na podstawie imienia i nazwiska i innych danych kontaktowych. Uczestnik oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe.

8. Informacja o nagrodach w poszczególnych edycjach konkursu będzie zamieszczana na łamach „Gazety Lekarskiej”.

9. Ustalenie zwycięzców konkursu odbędzie się w siedzibie „Gazety Lekarskiej”, nie później niż dwa dni przed każdorazową wysyłką do druku „Gazety Lekarskiej”.

10. Uczestnik, któremu pod nadzorem Komisji Konkursowej zostanie przyznana Nagroda Główna w Konkursie, zostanie o tym powiadomiony telefonicznie przez „Gazetę Lekarską” (za pośrednictwem numeru telefonu komórkowego, który podał wraz z danymi kontaktowymi przesłanymi mailem).

11. W przypadku trzykrotnej nieudanej próby połączenia telefonicznego ze zwycięzcą Nagrody Głównej konkursu lub rezygnacji z nagrody, prawo do nagrody przechodzi na następnego Uczestnika wyłonionego przez Komisję Konkursową. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony Laureat, dana Nagroda Główna przechodzi do dyspozycji „Gazety Lekarskiej”.

IV. Nagrody.

1. „Gazeta Lekarska” przewidziała dla Uczestników Konkursu nagrody (dalej „Nagroda Główna” i „Nagrody Dodatkowe”), które będzie można otrzymać, biorąc udział w Konkursie.

2. Opis Nagród zostanie przedstawiony na łamach „Gazety Lekarskiej”.

3. Laureatom nie przysługują roszczenia o zamianę Nagrody na inną Nagrodę ani na równowartość pieniężną.

4. Szczegóły dotyczące odebrania Nagrody Głównej zostaną ustalone z Laureatem Konkursu indywidualnie.

5. Nagrody dodatkowe zostaną wysłane Laureatom na podany wraz z rozwiązaniem adres.

V. Postanowienia końcowe.

1. „Gazeta Lekarska” zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia „Gazetę Lekarską” do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody.

2. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać „Gazecie Lekarskiej” na adres: „Gazeta Lekarska”, 00-764 Warszawa, ul. Sobieskiego 110 w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia czasu trwania jednostkowego Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

3. Konkurs może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz.U. 2015, poz. 612).

4. „Gazeta Lekarska” ponosi odpowiedzialność za formułę i treści oferowane w ramach Konkursu z wyłączeniem przypadków, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

5. Naczelna Izba Lekarska przetwarza dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację Nagród. Wzięcie udziału w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych i marketingowych „Gazety Lekarskiej”.

Załącznik nr 1 do regulaminu:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Naczelna Izba Lekarska z siedzibą w Warszawie, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa; 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@hipokrates.org; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres maksymalnie 1 roku; 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.