13 czerwca 2024

Regulamin konkursu „Jolka lekarska”

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) normuje ogólne zasady i tryb przeprowadzenia konkursu „Jolka lekarska” (zwanego dalej „Konkursem”).

2. Organizatorem konkursu „Jolka lekarska” jest Naczelna Izba Lekarska z siedzibą w Warszawie przy ul. Sobieskiego 110, będąca wydawcą „Gazety Lekarskiej”.

3. Konkurs „Jolka lekarska” jest każdorazowo ogłaszany na łamach „Gazety Lekarskiej”.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne będące członkami samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (zwane dalej „Uczestnikami”).

6. W konkursie nie mogą brać udziału:

a) pracownicy Naczelnej Izby Lekarskiej oraz członkowie jej organów,

b) inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu,

c) osoby będące małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu z osobami wymienionymi w pkt. a) i b).

7. Uczestnicy korzystać będą z Konkursu na podstawie instrukcji przedstawionej w materiałach konkursowych, zgodnej z niniejszym Regulaminem dostępnym w siedzibie „Gazety Lekarskiej” i na stronie www.gazetalekarska.pl.

II. Komisja Konkursowa.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, powołuje się komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wchodzą trzy osoby delegowane przez „Gazetę Lekarską” (przewodnicząca: Lidia Sulikowska, członkowie: Marta Jakubiak, Mariusz Tomczak).

III. Zasady uczestnictwa w Konkursie.

1. Rozwiązania zadań konkursowych należy przesyłać w terminach podanych każdorazowo w „Gazecie Lekarskiej” do godziny 23:59:59 dnia podanego jako data końcowa jednostkowego konkursu. W konkursie biorą udział jedynie te rozwiązania zadania konkursowego, które wpłynęły na adres mailowy jolka@gazetalekarska.pl lub do siedziby redakcji „Gazety lekarskiej” przed upływem wskazanej godziny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia administratorów poczty i innych dostawców usług telekomunikacyjnych w dostarczeniu wysłanej wiadomości e-mail.

2. Rozwiązanie zadania konkursowego polega na podaniu hasła z krzyżówki prezentowanej na łamach „Gazety Lekarskiej”.

3. Rozwiązanie zadania konkursowego należy przesłać drogą mailową na adres: jolka@gazetalekarska.pl lub na adres redakcji: 00-764 Warszawa, ul. Jana III Sobieskiego 110. Rozwiązania przesłane w innym trybie nie będą przyjmowane.

4. Po zakończeniu Konkursu „Gazeta Lekarska”, na podstawie przesłanych rozwiązań, ustali listę Uczestników, którzy nadesłali poprawne hasło krzyżówki, podali swoje dane kontaktowe i specjalizację (o ile mają). Wśród osób, które udzieliły prawidłowej odpowiedzi, Komisja Konkursowa wskaże 5 Laureatów.

5. Jedna osoba może wysłać tylko jedno rozwiązanie zadania konkursowego. Weryfikacja zgłoszeń zostanie przeprowadzona na podstawie danych, które poda biorący udział w Konkursie.

6. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu, oświadcza, że wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w „Gazecie Lekarskiej” i na stronie internetowej www.gazetalekarska.pl.

7. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani na podstawie imienia i nazwiska oraz innych danych kontaktowych. Uczestnik oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe.

8. Informacja o nagrodach w poszczególnych edycjach konkursu będzie zamieszczana na łamach „Gazety Lekarskiej”.

9. Ustalenie zwycięzcy konkursu odbędzie się w siedzibie „Gazety Lekarskiej”, nie później niż dwa dni przed każdorazową wysyłką do druku „Gazety Lekarskiej”.

IV. Nagrody.

1. „Gazeta Lekarska” przewidziała dla Uczestników Konkursu nagrody (dalej „Nagrody”), które będzie można otrzymać, biorąc udział w Konkursie.

2. Opis Nagród zostanie przedstawiony na łamach „Gazety Lekarskiej”.

3. Laureatom nie przysługują roszczenia o zamianę Nagrody na inną Nagrodę ani na równowartość pieniężną.

5. Nagroda zostanie wysłana Laureatowi na podany wraz z rozwiązaniem adres.

V. Postanowienia końcowe.

1. „Gazeta Lekarska” zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia „Gazetę Lekarską” do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody.

2. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać „Gazecie Lekarskiej” na adres: „Gazeta Lekarska”, 00-764 Warszawa, ul. Sobieskiego 110 w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia czasu trwania jednostkowego Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

3. Konkurs może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu. Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz.U. 2015, poz. 612).

4. „Gazeta Lekarska” ponosi odpowiedzialność za formułę i treści oferowane w ramach Konkursu z wyłączeniem przypadków, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

5. Naczelna Izba Lekarska przetwarza dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację Nagród. Wzięcie udziału w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych i marketingowych „Gazety Lekarskiej”.

Załącznik nr 1 do regulaminu:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Naczelna Izba Lekarska z siedzibą w Warszawie, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa; 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@hipokrates.org; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres maksymalnie 1 roku; 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.