24 kwietnia 2024

Rzecznik Praw Pacjenta a dochodzenie roszczeń

Rzecznik (na podstawie art. 55 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) w sprawach cywilnych może (z urzędu lub na wniosek strony) żądać wszczęcia postępowania lub brać udział w już toczącym się postępowaniu na prawach przysługujących prokuratorowi.

Foto: pixabay.com

Dotychczas Rzecznik Praw Pacjenta podjął w sumie 27 spraw w oparciu o art. 55 ustawy (w 13 sprawach żądał wszczęcia postępowania, a w 14 dołączył do toczącego się już postępowania).

W jednej ze spraw, w której brał udział Rzecznik , pozew dotyczył przyznania pacjentce zadośćuczynienia, odszkodowania oraz renty za niewłaściwie przeprowadzony zabieg oraz brak należytej opieki.

W konsekwencji nienależycie udzielanych świadczeń zdrowotnych było pogorszenie stanu zdrowia oraz zarażenie gronkowcem (pacjentka ma orzeczony stopień niepełnosprawności i porusza się na wózku inwalidzkim). Sąd Okręgowy we Wrocławiu przychylił się do żądania i przyznał pacjentce 500 tys. zł tytułem zadośćuczynienia, 136 tys. zł odszkodowania oraz rentę miesięczną.

Od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu (sygn. akt I C 1372/11) apelację złożyły trzy podmioty lecznicze, przeciwko którym występowała poszkodowana. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w dniu 22 stycznia 2018 r. oddalił wszystkie apelacje. W uzasadnieniu sąd zgodził się z przedstawionymi dowodami zawartymi w dokumentacji medycznej oraz z opiniami powołanych biegłych, które były korzystne dla pacjentki.

– W ustnym uzasadnieniu wyroku, sąd dwa razy powołał się na postępowanie prowadzone przed Rzecznikiem Praw Pacjenta, również opinia konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych, wydana na potrzeby tego postępowania wyjaśniającego dowodziła słuszności żądań pacjentki – mówi Robert Bryzek, radca prawny z Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej, ustanowionym w celu ochrony praw pacjentów. Przysługujące pacjentom prawa oraz tryb powoływania, odwoływania i kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta określone zostały w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 27 października premier Beata Szydło powołała na stanowisko Rzecznika Bartłomieja Chmielowca.