19 czerwca 2024

Samorząd lekarski o realizacji NPOZP

Stanowisko Nr 65/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 2 października 2015 r. w sprawie projektu Informacji o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2014 roku.

Foto: freeimages.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem Informacji |o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2014 roku, przesłanego przy piśmie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2015 r., znak: ZP-P.61.3.2015, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu:

I. Uwaga ogólna

Tak jak w poprzednich latach realizacja Programu dotyczyła głównie przygotowań do wykonania zaplanowanych zadań, a nie ich konkretnego wykonania. Jest znamienne, że środki przeznaczone przez Ministra Zdrowia na realizację Programu w 2014 r. były rażąco niskie w porównaniu z nakładami dokonanymi przez inne resorty, na których nie ciąży odpowiedzialność za zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych.

Informacja z realizacji Programu wskazuje na istotny brak postępów w zakresie najbardziej wrażliwych kwestii poruszanych przez Program, jakimi są działania zmierzające do wprowadzenia środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej.

II. Uwagi szczegółowe dotyczące informacji z realizacji zadań Ministra Zdrowia

1) na str. 18 wśród głównych zadań nie wymieniono wprowadzania środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej;

2) na str. 19 stwierdzono, że „Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło roboczą współpracę z przedstawicielami środowisk opieki psychiatrycznej, organizacji pozarządowych oraz środowiska naukowego”. Jest to stwierdzenie niewiele mówiące i nie odzwierciedlające rzeczywistych możliwości wpływu na decyzje Ministerstwa Zdrowia przez inne zainteresowane podmioty (głównie środowisko psychiatryczne oraz beneficjentów psychiatrycznej opieki zdrowotnej), np. w sprawie refundacji leków, poprawy finansowania świadczeń. Żaden ze zgłaszanych postulatów nie został spełniony, nie jest więc jasne na czym polegało „rozpoczęcie współpracy”;

3) w odniesieniu do Centrów Zdrowia Psychicznego wiele pozostawia do życzenia „intensywność” prac (str. 19). Postulaty środowiska, aby stworzyć produkt celem odrębnego kontraktowania świadczeń udzielanych przez Centra (co byłoby zachętą do ich tworzenia) nie zostały spełnione, ani przez Ministerstwo Zdrowia, ani przez Narodowy Fundusz Zdrowia, choć były zgłaszane od 3 lat. Nie ma żadnych danych na uzasadnienie wniosku o priorytetowym charakterze działań Ministra Zdrowia dotyczącym organizacji prawnej i zasad finansowania Centrów (str. 102). Przeciwnie, zaniedbania w tym zakresie są widoczne i nawet w III kwartale 2015 r. widać wyraźnie, że „priorytetowy” charakter tych działań nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości;

4) nie są także widoczne efekty „dokładania przez Ministra Zdrowia wszelkich starań, aby Program mógł być realizowany w jak najszerszym obszarze” (str. 19). Nakłady na psychiatryczną opiekę zdrowotną wprawdzie wzrosły, ale wartości wyjściowe były rażąco niskie, więc nadal świadczenia psychiatryczne są wyraźnie niedofinansowane;

5) taryfikacja prowadzona przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wymagała raportowania niezwykle drobiazgowych danych, a ponadto Agencja zagroziła karami za niedostarczenie tych danych. Taki proces zniechęcił wiele podmiotów do współpracy w zakresie taryfikacji (str. 20);

6) wsparcie ze środków unijnych nie dotyczyło w żadnym stopniu najważniejszego celu Programu, mianowicie tworzenia środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej (str. 20);

7) nie wskazano kiedy i w jakiej formie zwrócono się do wskazanych w Programie instytucji w celu opracowania standardów postępowania oraz procedur medycznych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego” (str. 24);

8) nie stworzono warunków do powstania i funkcjonowania ośrodka koordynującego realizację Programu, co skutkowało brakiem realizacji najważniejszych postulatów Programu (str. 25);

9) wśród nakładów finansowych na realizację Programu wskazano nakłady ponoszone w związku z finansowaniem świadczeń gwarantowanych z rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (str. 97). Jednakże świadczenia te muszą być wykonywane jako gwarantowane świadczenia zdrowotne i nie mają żadnego związku z realizacją Programu. Zestawienie nakładów na realizację Programu w 2014 r. z zalecanymi środkami przeznaczonymi na realizację harmonogramu w 2014 r. wskazuje na rażące zaniedbania w zakresie finansowania zadań Programu.


Więcej o psychiatrii piszemy tutaj.