20 kwietnia 2024

Standardy postępowania personelu medycznego wypracują w pilotażu

Rzecznik Praw Pacjenta i dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie podpisali porozumienie o współpracy. Głównym celem jest wypracowanie standardów postępowania personelu medycznego szpitala w zakresie poprawy stopnia przestrzegania praw pacjenta w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Foto: RPP

Podpisanie porozumienia to efekt starań Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie w zakresie podnoszenia standardów przestrzegania praw pacjenta i woli współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta, jako organem właściwym w zakresie ochrony tych praw.

– Dbanie o przestrzeganie praw pacjenta leży nie tylko w gestii Rzecznika Praw Pacjenta, ale także w interesie wszystkich podmiotów leczniczych, które udzielają świadczeń zdrowotnych. Pacjent, który jest zadowolony z uzyskanych świadczeń, z pewnością z większym zaufaniem obdarzy zarówno personel medyczny, jak i sam podmiot leczniczy – wskazuje Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

– Pragnę zapewnić najlepszą opiekę i wsparcie chorym leczonym w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. Zależy mi na stałym ulepszaniu komunikacji pomiędzy personelem medycznym a pacjentem. Dialog pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział w procesie leczniczym połączony z empatią to przyszłość działań Szpitala MSWiA oraz kształtowania postaw jego pracowników – podkreśla dr n. med. Marcin Maruszewski, Dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

Porozumienie zakłada podjęcie współpracy w ramach trwającego dwa lata programu pilotażowego, w ramach którego zostanie m.in. zweryfikowany stopień przestrzegania praw pacjenta w codziennej działalności szpitala, w oparciu o dane dotyczące skarg i wniosków pacjentów, jakimi dysponuje nie tylko szpital, ale także Rzecznik Praw Pacjenta.

W ramach pierwszego etapu współpracy zaplanowano również przeprowadzenie bieżących badań ankietowych, skierowanych zarówno do pacjentów, jak i personelu medycznego. Głównym celem badania ankietowego będzie ustalenie poziomu znajomości praw pacjenta przez personel Szpitala oraz samych pacjentów, a także zdiagnozowanie najczęściej pojawiających się sytuacji, których wystąpienie może doprowadzić do naruszenia prawa pacjenta (bądź do takiego naruszenia już doprowadziło).

Kolejny etap współpracy odbywać się będzie w ramach wspólnych spotkań zespołów roboczych, podczas których zaplanowano konsultacje dotyczące określenia standardów postępowania w obszarach najbardziej zagrożonych naruszeniem praw pacjenta; ale także wymianę informacji oraz dobrych praktyk już obowiązujących w szpitalu w zakresie przestrzegania praw pacjentów. Uzyskane w ramach badań ankietowanych wyniki oraz wspólne ustalenia zespołów konsultacyjnych będą podstawą do opracowania programów szkoleń profilowanych dla poszczególnych grup personelu medycznego, przy uwzględnieniu już posiadanej wiedzy w dziedzinie praw pacjenta oraz stopnia doświadczenia zawodowego kadry – nie tylko medycznej – szpitala.

W terminie 6 miesięcy od zakończenia programu, Rzecznik Praw Pacjenta wyda opinię o jego realizacji. W przypadku pozytywnej oceny uzyskanej w związku z realizacją założeń programu pilotażowego, Rzecznik wyda dokument potwierdzający zakończenie programu pilotażowego wraz z ewaluacją wynikającą z udziału w programie.