15 lipca 2024

Tajne nazwiska kandydatów na szefa NFZ

Wczoraj upłynął termin składania ofert przez kandydatów w konkursie na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Wpłynęło sześć ofert – informuje rzecznik prasowy ministra zdrowia. Jednak nazwiska żadnego z szóstki kandydatów, póki co, nie poznamy. Dlaczego?

 

Foto: Marta Jakubiak

Teraz wszystkie kandydatury zostaną zweryfikowane pod względem formalnym. Kolejnym punktem będą rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili wymagania formalne. Potem minister zdrowia przedstawi wybranego kandydata premierowi.

Procedura wyboru

Kandydat przystępujący do naboru na stanowisko prezesa Funduszu musi być obywatelem polskim i mieć wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne w zakresie prawa, ekonomii, medycyny, organizacji ochrony zdrowia lub zarządzania. Musi posiadać co najmniej 6-letni staż pracy (w tym co najmniej 3-letni staż na stanowisku kierowniczym).

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, szefa NFZ powołuje prezes Rady Ministrów na wniosek ministra zdrowia, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Rady Funduszu. Warunkiem jest wyłonienie kandydata w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

Ochrona prywatności ma pierwszeństwo

Nazwiska sześciu kandydatów owiane są tajemnicą. Jak informuje Krzysztof Bąk, rzecznik prasowy ministra zdrowia, kandydaci na stanowisko prezesa NFZ wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie do celów rekrutacji. – W pozostałym zakresie korzystają z ochrony prywatności danych osobowych wynikającej z przepisu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – wyjaśnił Krzysztof Bąk w odpowiedzi na pytanie zadane przez nasz portal.

– Dane osobowe wyłonionego kandydata na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia podlegają takiej samej ochronie, jak pozostałych kandydatów, do czasu, aż zostanie zawarta z nim stosowna umowa, bo dopiero po jej zawarciu zacznie pełnić funkcję publiczną. Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej wtedy nie będzie już korzystać z ochrony prywatności, gdyż ochrona ta nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia – czytamy w komunikacie rzecznika ministra zdrowia przesłanym dzisiaj po południu do naszej redakcji.

Półroczny wakat na stanowisku

Konkurs na początku maja ogłosiło Ministerstwo Zdrowia. Przypomnijmy, że to stanowisko jest nieobsadzone od grudnia 2013 roku, kiedy Agnieszkę Pachciarz zastąpił Marcin Pakulski (jako pełniący obowiązki prezesa). Pod koniec lutego br. na to miejsce została powołana Wiesława Kłos.

mj, mt