18 maja 2024

Technologia RNA. Wsparcie komercyjnych badań klinicznych

Rozwój leków opartych na kwasach nukleinowych (RNA i DNA) to obecnie jeden z najbardziej obiecujących trendów współczesnej biotechnologii.

Foto: pixabay.com

300 mln zł – takie środki Agencja Badań Medycznych przeznaczy w ramach konkursu na wsparcie komercyjnych badań klinicznych z wykorzystaniem technologii RNA. Wnioski można składać do 20 lipca.

Zakres działań objętych konkursem stanowi opracowanie innowacyjnego rozwiązania w obszarze produktów leczniczych, służących poprawie bezpieczeństwa epidemiologicznego Polski, możliwego do wdrożenia we własnej działalności gospodarczej. Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz na usługi doradcze.

Działania podejmowane w ramach projektu powinny zakładać opracowanie i doprowadzenie do co najmniej I fazy badań klinicznych polskiej szczepionki mRNA, a w dalszej perspektywie skomercjalizowanie wyników tych prac oraz osiągnięcie możliwości produkcyjnych szczepionek mRNA na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (poprzez stworzenie pilotażowej linii produkcyjnej służącej B+R).

Oczekiwanym rezultatem konkursu jest przyspieszenie rozwoju na terenie Polski innowacyjnych szczepionek i terapii opartych o RNA oraz udostępnienie ich pacjentom. Jak podkreśla Agencja Badań Medycznych, konkurs ma wielkie znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa epidemiologicznego państwa i profilaktyki chorób zakaźnych. Stanowi jednocześnie odpowiedź na aktualne potrzeby systemu ochrony zdrowia, związane ze zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2.

Nabór adresowany jest do przedsiębiorstw występujących w konsorcjum z takimi podmiotami jak:

  • uczelnie wyższe;
  • federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
  • PAN;
  • instytuty naukowe PAN;
  • instytuty badawcze; międzynarodowe instytuty naukowe;
  • podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
  • Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
  • podmioty lecznicze dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;
  • przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego;
  • podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe – jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przedsiębiorcy prowadzący działalność w innej formie organizacyjnej niż podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.

Wnioskodawcy muszą w ramach swojej działalności prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe, posiadać osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.