13 czerwca 2024

Resort zdrowia walczy z paleniem tytoniu

Trwają prace nad projektem Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Cele i Zadania na lata 2014-2018. – Zawarte w nim metody, założenia oraz cele są zgodne z zapisami Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Używania Tytoniu, która ma zapobiegać szerzeniu się epidemii palenia tytoniu na świecie – mówi Krzysztof Bąk, rzecznik prasowy ministra zdrowia.

Foto: Marta Jakubiak

Główny cel konwencji to ochrona ludności przed zdrowotnymi, społecznymi, środowiskowymi i ekonomicznymi konsekwencjami palenia tytoniu oraz wdychania dymu tytoniowego. W dokumencie podkreślono, że zadaniem instytucji państwowych jest m.in. zwiększanie świadomości społeczeństwa i środowisk opiniotwórczych na temat ryzyka związanego z narażeniem na środowiskowy dym tytoniowy (za pośrednictwem kampanii informacyjnych).

– Jak dotąd Konwencję ratyfikowało 176 państw, w tym również Polska, która należała do inicjatorów Konwencji, a polscy eksperci i politycy aktywnie uczestniczyli w procesie jej powstawania – dodaje Krzysztof Bąk.

Wspólnie ze Światową Organizacją Zdrowia

Przy opracowaniu założeń oraz sposobu realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce na lata 2014-2018 wzięto pod uwagę dotychczasowe doświadczenia w zakresie realizacji działań profilaktycznych ukierunkowanych na zmniejszenie narażenia społeczeństwa na dym tytoniowy, aktualną sytuację epidemiologiczną oraz obowiązujący stan prawny.

Sześć działań

– Proponowane zadania wchodzące w skład  przedłożonego Programu powstały na podstawie pakietu Światowej Organizacji Zdrowia „MPOWER”, składającego się z sześciu działań o udokumentowanej skuteczności, mogących posłużyć jako narzędzie do poprawy stanu zdrowia publicznego w kraju – wyjaśnia Krzysztof Bąk. Te zadania obejmują:

  • monitorowanie sytuacji w zakresie postaw wobec tytoniu,
  • skuteczną ochronę przed dymem tytoniowym,
  • oferowanie pomocy w leczeniu z uzależnienia od tytoniu,
  • informowanie i ostrzeganie o ryzyku zdrowotnym związanym z używaniem tytoniu,
  • eliminowanie praktyk marketingowych naruszających zakaz reklamy i promocji wyrobów tytoniowych,
  • stymulowanie wzrostu cen wyrobów tytoniowych.

Dla przedszkolaków

70 proc. osób palących obecnie tytoń zaczęło to robić w wieku młodzieńczym, tj. przed ukończeniem 18. roku życia. To dlatego jednym z ważniejszych elementów wydaje się ochrona młodego pokolenia przed tym uzależnieniem. W latach ubiegłych, w ramach Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce, realizowano programy edukacyjne w placówkach nauczania i wychowania, skierowane do dzieci z różnych grup wiekowych.

Do pierwszej z nich należały dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (5-6 lat) oraz ich rodzice i opiekunowie. – Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” został zrealizowany w ramach działań profilaktycznych na terenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach. Jego głównym celem było zwiększenie poziomu wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci, dotyczących ochrony własnego zdrowia – mówi Krzysztof Bąk.

Podstawówki i gimnazja

Docelową  grupą  wiekową drugiego programu odbywającego się pod hasłem „Nie pal przy mnie, proszę” byli uczniowie klas I-III szkół podstawowych. Jak mówi rzecznik, program ten kształtował u najmłodszych postawę odpowiedzialności za własne zdrowie i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie palą w ich obecności.

Adresatami kolejnego programu pt. „Znajdź właściwe rozwiązanie” byli uczniowie starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów, którzy wykazywali duże zainteresowanie zdrowym stylem życia. Pozytywnym efektem realizacji tego programu było zwiększenie wiedzy dzieci i młodzieży w zakresie szkodliwości palenia oraz jego wpływu na stan zdrowia. We wspomnianych trzech programach edukacyjnych łącznie wzięło udział ok. 2 mln dzieci i młodzieży w wieku 5-16 lat.

Świadomość i informacja

– Zmniejszenie strat społecznych i ekonomicznych powodowanych epidemią tytoniową możliwe jest jedynie przez stworzenie warunków koniecznych dla zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu – podsumowuje rzecznik ministra. W jego ocenie decyzje dotyczące konsumpcji powinny być podejmowane na podstawie wiarygodnych informacji o skutkach używania tytoniu.

mt