18 lipca 2024

Umasowienie kierunku lekarskiego: Prezydium NRL ostrzega

„Umasowienie” kierunku lekarskiego grozi obniżeniem jakości kształcenia i pogorszeniem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów – ostrzega Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL).

Fot. pixabay.com

Samorząd lekarski negatywnie ocenia zmiany w standardach kształcenia zaproponowane przez Ministra Edukacji i Nauki.

Chodzi o projekt rozporządzenia zmieniającego przepisy w sprawie standardów kształcenia, przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. 2 października 2023 r. dokument trafił do podpisu ministra.

Prezydium NRL zwraca uwagę na brak konferencji uzgodnieniowej, w ramach której można by omówić kierunki zmian i wysuwane wobec nich uwagi. Zdaniem samorządu, jednym z głównych powodów zmian jest chęć ułatwienia prowadzenia studiów na kierunku lekarskim przez uczelnie, które nie są do tego wystarczająco przygotowane.

W stanowisku podjętym przez Prezydium NRL czytamy m.in.:

„Samorząd lekarski przypomina, że opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej niestety nie jest wiążąca dla ministra i możliwe jest otwarcie kierunku studiów pomimo negatywnej opinii tej instytucji”.

Zastrzeżenia wzbudza także likwidacja możliwości realizacji niektórych efektów uczenia się w formie seminariów oraz brak jednoznacznego wskazania na znajomość zasad etyki zawodowej zawartych w Kodeksie Etyki Lekarskiej. W dokumencie jest tylko odniesienie do „wzorców etycznych”, „wartości etycznych” czy „idei humanizmu w medycynie”.

Stanowisko kończy się w następujący sposób:

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podkreśla, że „umasowienie” edukacji na kierunku lekarskim, z którym mamy obecnie do czynienia, prowadzi do zbyt daleko idących kompromisów, co niesie za sobą realne zagrożenie w postaci obniżenia jakości kształcenia, a w długofalowym efekcie pogorszenia bezpieczeństwa zdrowotnego Polek i Polaków.